Bielsk Podlaski , Podlaskie

Dom | 76 667 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim


Patryk Capała


Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 33, Bielsk Podlaski, 17-100 Bielsk Podlaski


tel. 85 730 4787 / fax. 85 7304787


Sygnatura: Km 1407/18


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Patryk Capała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-03-2020 o godz. 12:15 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą przy 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy ul. Obozowa 30, 17-100 Bielsk Podlaski, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 833 o powierzchni 0,0702 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym z 1946 roku (w złym stanie technicznym) oraz budynkiem gospodarczym z 1960 roku.


Suma oszacowania wynosi 115 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 76 666,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 07 1020 1332 0000 1402 0032 2107.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Patryk CapałaImage things

Bielsk Podlaski , Podlaskie

83 142 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 39,02 m2

  • cena: 83 142 zł
  • 2 131 za m2