Zamość , Lubelskie

Obiekt | 4 604 198 zł | 1 897,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Tomasz Godek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-03-2020 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zamościu z siedzibą przy Akademicka 1, 22-400 Zamość, pokój sala 29, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika: xx położonego przy Poniatowskiego 4, 22-400 Zamość, dla którego Sąd Rejonowy w Zamościu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Stan zagospodarowania: działka o powierzchni 0,2410 ha, ogrodzona, zabudowana dwoma budynkami dydaktycznymi („starym” i „nowym”) połączonymi łącznikiem na poziomie parteru, o łącznej powierzchni zabudowy 979 m2 i użytkowej 1897 m2, z utwardzonymi miejscami postojowymi przy budynkach.

Suma oszacowania wynosi 6 138 930,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 604 197,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 613 893,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 98 1090 2590 0000 0001 3171 0750.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Image things

Zamość , Lubelskie

81 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 28,31 m2 | Parter

  • cena: 81 000 zł
  • 2 861 za m2
Image things

Zamość , Lubelskie

81 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 28,31 m2 | Parter

  • cena: 81 000 zł
  • 2 861 za m2
Image things

Zamość , Lubelskie

172 500 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 64,69 m2 | 4 piętro

  • cena: 172 500 zł
  • 2 667 za m2