Suwałki , Podlaskie

Obiekt | 3 922 071 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 3 922 071 zł
 • Miasto: Suwałki
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Podlaskie
 • Cena za m2: 3 922 071 zł
 • Ulica: Przytorowa 2
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 392 207 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 57227X134025637
 • Termin wpłaty wadium: 2020-03-31 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości xx w upadłości zaprasza do składania pisemnych ofert w sprawie sprzedaży w trybie przetargu w ramach postępowania upadłościowego o Sygn. akt: VIII GUp 131/18

Przedmiotem przetargu jest:prawo użytkowania wieczystego gruntu i własności nieruchomości gruntowych zabudowanej budynkami produkcyjno-biurowymi, obejmująca działki o nr ewid. 10730/3 i 10730/4, z obrębu 0005, o łącznej powierzchni 2,1986 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Przytorowej 2, księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X, za cenę nie mniejszą niż 3.922.071,00 zł netto (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemdziesiąt jeden zł) co stanowi 85% ceny oszacowania.

zbiór ruchomości znajdujący się na terenie nieruchomości przy ul. Przytorowej 2 w Suwałkach. Łączna suma należna za zbiór ruchomości będzie wynosić nie więcej aniżeli 69.522,72 zł netto. Szczegółowy wykaz ruchomości dostępny jako załącznik 1 do Regulaminu przetagu.

Ogólne warunki przetargów:Sprzedaż nastąpi w ramach pisemnego przetargu na rzecz nabywcy oferującego najwyższą cenę netto, a jednocześnie nie niższą niż cena minimalna.

Do oferty należy dołączyć dowód uiszczenia wadium w wysokości 10% ceny minimalnej, które należy uiścić na rachunek bankowy nr 96 2490 0005 0000 4600 2730 9630, w tytułem przelewu „wadium, konkurs ofert akt VIII GUp 131/18 – PRIBO ul. Przytorowa”.

Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zamkniętych i zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie powinny być skierowane za pośrednictwem Poczty Polskiej, kurierem bądź osobiście na adres:

SANATORS Sp. z o.o., ul. Grzybowska 2/78 | 00-131 WarszawaOferty należy składać do dnia 31.03.2020 r.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 09.04.2020 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Syndyka tj. Sanators Sp. z o.o. ul. Grzybowska 2/78 | 00-131 Warszawa. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka lub jego pełnomocnika.

Syndyk dopuszcza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone –na zasadach określonych w Regulaminie.

Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości, najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy (w tym koszty notarialne) ponosi kupujący.

Dodatkowe informacje odnośnie nieruchomości gruntowych, warunków przetargu, w tym wydania szczegółowego Regulaminu przetargu, udostępnienia dokumentacji do wglądu – pod adresem e-mail: sprzedaz(małpa)sanators.com lub +48 798 829 829.

Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienie na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy — Prawo upadłościowe oraz Kodeksu cywilnego.

Image things

Suwałki , Podlaskie

72 525 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 28,33 m2 | 7 piętro

 • cena: 72 525 zł
 • 2 560 za m2
Image things

Suwałki , Podlaskie

379 350 zł | 1,00 m2

 • cena: 379 350 zł
 • 379 350 za m2
Image things

Suwałki , Podlaskie

1 325 987 zł | 1 409,65 m2

 • cena: 1 325 987 zł
 • 941 za m2