Brzezie, świętokrzyskie

54 000 zł | Obiekt | 108,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Monitor 46/2020, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 12664. Syndyk masy upadłości zz . W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM, sygn. akt V GUp 2/14, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzących w skład masy upadłości nieruchomości położonych w Stąporkowie, powiat końskie, woj. świętokrzyskie, w Brzeziu, gmina Opatów, woj. świętokrzyskie, i w Woli Mieleckiej, gmina Mielec, woj. podkarpackie. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY: prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Brzeziu, gmina Opatów, woj. świętokrzyskie, zabudowanej budynkiem gospodarczym (stacja paliw) o powierzchni użytkowej 108,00 m2 , stanowiącej działkę nr 520/13, o powierzchni 3.600,00 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi Księgę Wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X; cena sprzedaży nie może być niższa niż 54.000,00 (pięćdziesiąt cztery tysiące) zł netto; Oferty dotyczące sprzedaży oferenci winni składać w terminie 30 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do godz. 1500 ostatniego dnia terminu, w kancelarii syndyka przy ul. Hipotecznej 7 w Kielcach (25-333; tel. 41 368 76 65), przy czym za złożoną w terminie ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się taką, która zostanie doręczona do tego dnia do kancelarii syndyka do godz. 1500. Otwarcie oraz wybór ofert nastąpi w najbliższym dniu roboczym po ostatnim dniu terminu do składania ofert w kancelarii syndyka o godz. 1200. Syndyk, w sytuacji złożenia ofert zakupu tej samej nieruchomości przez kilku oferentów, zastrzega prawo do przeprowadzenia aukcji wśród oferentów w celu uzyskania najkorzystniejszego dla masy upadłości rozstrzygnięcia. Aukcja odbywa się ustnie, a minimalna wysokość postąpienia wynosi 1.000,00 zł. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia wyboru oferty przez syndyka. Umowa będzie zawarta w formie aktu notarialnego, a wszystkie koszty umowy ponosi nabywca nieruchomości. Do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży cała cena musi być zapłacona i wpłynąć na rachunek bankowy syndyka masy upadłości. Syndyk zastrzega prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

Image things

Sandomierz, świętokrzyskie

250 000 zł | Działka |

  • cena: 250 000 zł
Image things

Kunów, świętokrzyskie

20 069 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 20 069 zł
  • 20 069 za m2
Image things

Donosy, świętokrzyskie

980 zł | Działka |

  • cena: 980 zł