Brzezie, świętokrzyskie

Obiekt | 54 000 zł | 108,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Monitor 46/2020, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 12664.

Syndyk masy upadłości zz . W OSTROWCU
ŚWIĘTOKRZYSKIM, sygn. akt V GUp 2/14, ogłasza sprzedaż
z wolnej ręki wchodzących w skład masy upadłości nieruchomości położonych w Stąporkowie, powiat końskie, woj. świętokrzyskie, w Brzeziu, gmina Opatów, woj. świętokrzyskie, i w Woli Mieleckiej, gmina Mielec, woj. podkarpackie.

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:
prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Brzeziu, gmina Opatów, woj. świętokrzyskie, zabudowanej budynkiem gospodarczym (stacja paliw) o powierzchni użytkowej 108,00 m2 , stanowiącej działkę nr 520/13, o powierzchni
3.600,00 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi Księgę Wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X;
cena sprzedaży nie może być niższa niż 54.000,00 (pięćdziesiąt
cztery tysiące) zł netto;

Oferty dotyczące sprzedaży oferenci winni składać w terminie 30 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do godz. 1500 ostatniego dnia terminu, w kancelarii syndyka przy ul. Hipotecznej 7 w Kielcach (25-333; tel. 41 368 76 65), przy czym za złożoną w terminie ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się taką, która zostanie doręczona do tego dnia do kancelarii syndyka do godz. 1500.
Otwarcie oraz wybór ofert nastąpi w najbliższym dniu roboczym po ostatnim dniu terminu do składania ofert w kancelarii syndyka o godz. 1200.
Syndyk, w sytuacji złożenia ofert zakupu tej samej nieruchomości przez kilku oferentów, zastrzega prawo do przeprowadzenia aukcji wśród oferentów w celu uzyskania najkorzystniejszego dla masy upadłości rozstrzygnięcia.
Aukcja odbywa się ustnie, a minimalna wysokość postąpienia wynosi 1.000,00 zł.
Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia wyboru oferty przez syndyka.
Umowa będzie zawarta w formie aktu notarialnego, a wszystkie koszty umowy ponosi nabywca nieruchomości.
Do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży cała cena musi być zapłacona i wpłynąć na rachunek bankowy
syndyka masy upadłości.
Syndyk zastrzega prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

Image things

Starachowice, świętokrzyskie

119 700 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 42,68 m2 | 4 piętro

  • cena: 119 700 zł
  • 2 805 za m2
  • cena: 802 875 zł
  • 802 875 za m2
Image things

Skarżysko-Kamienna, świętokrzyskie

59 430 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 33,00 m2 | Parter

  • cena: 59 430 zł
  • 1 801 za m2