Bielsk Podlaski , Podlaskie

Dom | 307 597 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Łukasz Ignatowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-03-2020r. o godz. 10:15w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 7 odbędzie się
druga licytacja
nieruchomości stanowiącej nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym oraz gospodarczym ozn. nr geod. 4512 położona przy ul. Topolowej 9 o pow. 0,0769 ha
należącej do dłużnika: xx
położonej: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Topolowa 9,
dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: XXXX/XXXXXXXX/X]
Suma oszacowania wynosi 461 396,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 307 597,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 46 139,60zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku Podlaskim 54 12405253 1111 0010 5382 8298 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Bielsk Podlaski , Podlaskie

83 142 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 39,02 m2

  • cena: 83 142 zł
  • 2 131 za m2