Pietrzykowo Gołąbki , Podlaskie

Obiekt | 46 305 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Łukasz Ignatowicz na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-03-2020 r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim mającego siedzibę pod adresem ul. 3 Maja 7, 17-100 BIELSK PODLASKI odbędzie się pierwsza licytacja
nieruchomości stanowiącej nieruchomość:
1. rolną zabudowaną położoną w obrębie 0034 Pietrzykowo Gołąbki gm. Bielsk Podlaski, oznaczoną w ewidencji gruntów nr geod. 13/2 o pow. 0,27 ha(obciążoną ograniczonym prawem rzeczowym w postaci dożywotniej nieodpłatnej służebności osobistej).Suma oszacowania wynosi 61 740,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 46 305,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 174,00zł.

położonej: 17-100 Bielsk Podlaski, Pietrzykowo-Gołąbki, Szastały,
dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: XXXX/XXXXXXXX/X]
Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku Podlaskim 54 12405253 1111 0010 5382 8298 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 926/19).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Orla , Podlaskie

71 479 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 71 479 zł
  • 71 479 za m2
Image things

Suwałki , Podlaskie

873 374 zł | 1 250,74 m2

  • cena: 873 374 zł
  • 698 za m2
Image things

Hołny Wolmera , Podlaskie

150 200 zł | 443,90 m2

  • cena: 150 200 zł
  • 338 za m2