Suwałki, podlaskie

Obiekt | 873 374 zł | 1 250,74 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-04-2020 o godz. 10:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny, ul. Sejneńska 30, 16-400 Suwałki, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx , położonej przy ul. Sejneńska 83, 16-400 Suwałki, dla której VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana składająca się z działki nr 24377 o pow. 2679m2 zabudowanej budynkami przemysłowo - magazynowymi o łącznej powierzchni użytkowej 1250,74m2 położonej przy ul. Sejneńskiej 83, Suwałki dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X. Suma oszacowania wynosi 1164498,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 873373,50zł (brutto). Rękojma wynosi: 116450,00zł Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 16-04-2020r.: PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569 Oglądanie nieruchomości w dniu 15-04-2020r. o godz. 10:00.

Suma oszacowania wynosi 1 164 498,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 873 373,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 116 450,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 86102013320000130203284569 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
15.04.2020 10:00 - 10:30
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Image things

Suwałki, podlaskie

2 537 811 zł | 1,00 m2

  • cena: 2 537 811 zł
  • 2 537 811 za m2
Image things

Suwałki, podlaskie

379 350 zł | 1,00 m2

  • cena: 379 350 zł
  • 379 350 za m2