Lidzbark Warmiński , Warmińsko-Mazurskie

Mieszkanie | 178 740 zł | Mieszkanie | 69,34 m2

- 22 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

BURMISTRZ

LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony


na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Mikołaja Kopernika 5 z równoczesną sprzedażą udziału wynoszącego 165/1000 w częściach wspólnych budynku oraz w działce gruntu oznaczonej w obrębie 10 numerem ewidencyjnym 12/5 o powierzchni 608 m2, ujawnionej w księdze wieczystej nr XXXX/XXXXXXXX/X.

Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz korytarza o łącznej powierzchni użytkowej 69,34 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 12,54 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową.

Pierwszy przetarg odbył się 10 stycznia 2020 r.

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński oznaczona jest symbolem „E80UH- Teren zabudowy usługowo-handlowej z możliwością uzupełniającej funkcji mieszkalnej na użytkowym poddaszu. Budynek o wysokości 3 kondygnacji łącznie z poddaszem użytkowym i wysokim dachem, krytym dachówką ceramiczną. Teren położony jest w granicach strefy B ochrony konserwatorskiej, na którym występują obiekty wpisane do rejestru zabytków - obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.3.” Uchwały Nr LIII/380/10 z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński.Budynek położony przy ul. Mikołaja Kopernika 5 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków.

Nabywcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 z późn. zm.).Budynek przy ul. Mikołaja Kopernika 5 w Lidzbarku Warmińskim, został wpisany wraz z otoczeniem w postaci działki nr 12/5, obręb 10 Lidzbark Warmiński, do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego decyzją Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: IZAR(jd)-4100/5-58/05/06 z dnia 5 stycznia 2006 r.

Wszelkie inwestycje należy prowadzić po uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/128/07 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami – przy sprzedaży nieruchomości zabudowanych wpisanych do rejestru zabytków udziela się bonifikaty w wysokości 10% od ceny nieruchomości.

Cena wywoławcza: 178.740,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści złotych 00/100)

Wadium: 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100).PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 19 MARCA 2020 ROKU O GODZ. 900 W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM PRZY ULICY RATUSZOWEJ 5W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia 13 marca 2020 r. wpłacą wadium na konto Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński nr 13 1160 2202 0000 0000 6193 1481.

Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wymaganej kwoty na w/w rachunek bankowy.

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

W przetargu mogą uczestniczyć cudzoziemcy, którzy spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

  • cena: 819 750 zł
  • 1 012 za m2