Giżycko, warmińsko-mazurskie

35 000 zł | Garaż | 19,43 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:I. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu:

Lokal niemieszkalny (garaż) nr 5 o powierzchni użytkowej 19,43 m2 wraz z udziałem wynoszącym 144/1000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali i prawie własności działki gruntu oznaczonej wg ewidencji gruntów i budynków nr ewid. 726/3 położonej w obrębie 2 - Giżycko o pow. 0,0157 ha. Dla nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą XXXX/XXXXXXXX/X.Opis nieruchomości:

Budynek, w którym znajduje się garaż, wykonany został w 1986 roku. Ławy fundamentowe betonowe, ściany murowane, stropodach płaski, żelbetowy, pokryty papą asfaltową. Elewacja oraz ściany wewnątrz są otynkowane zaprawą cementowo-wapienną, posadzka cementowa. Drzwi garażowe drewniane, dwuskrzydłowe. Garaż wyposażony w instalację elektryczną. Lokalizacja nieruchomości w bliskiej odległości od centrum miasta.II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Teren, na którym zlokalizowana jest nieruchomość jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego między ulicami: Dąbrowskiego, Warszawską, Bohaterów Westerplatte i Kolejową w Giżycku (Uchwała Nr XXVII/107/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 września 2016 r., Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 4 stycznia 2017 r. poz. 82) i znajduje się w konturze oznaczonym symbolem 6 MW oznaczającym tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; aktualny sposób przeznaczenia i wykorzystywania nieruchomości – garaż.III. Obciążenia i zobowiązania których przedmiotem jest nieruchomość:

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami, hipotekami i ciężarami ani ograniczeniami w rozporządzaniu, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie sądowe dotyczące własności, nie jest przedmiotem zabezpieczeń w szczególności bankowych, a nadto w chwili obecnej nie jest nikomu wynajmowana ani wydzierżawiana.IV. Cena wywoławcza nieruchomości:

Cena wywoławcza nieruchomości – 35 000,00 zł

Postąpienie w trakcie przetargu - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;V. Wadium:

Wadium – 3 500,00 zł;

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 3 500,00 zł
do dnia 27 marca 2020 r. (włącznie) na konto Urzędu PEKAO S.A.
42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.VI. Forma zbycia: sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoVII. Termin przetargu:

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2020 roku o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej Urzędu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.VIII. Skutki nieprzystąpienia do zawarcia umowy przez osobę ustaloną w przetargu jako nabywca nieruchomości:

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu przez organizatora przetargu, organizator przetargu (Gmina Miejska Giżycko) może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zawiadomienie osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży następuje najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin zawarcia umowy nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Image things

Giżycko, warmińsko-mazurskie

90 000 zł | Lokal Użytkowy | 43,81 m2

  • cena: 90 000 zł
  • 2 054 za m2
Image things

Giżycko, warmińsko-mazurskie

138 000 zł | Działka |

  • cena: 138 000 zł
Image things

Giżycko, warmińsko-mazurskie

64 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 26,60 m2 | 1 piętro

  • cena: 64 000 zł
  • 2 406 za m2