Końskie, świętokrzyskie

260 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Końskie działając na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Końskich Nr XII/67/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. oglasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Końskich przy ul. Two Odrowąža, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 5142/2 o pow. 0,0485 ha, dla której Sąd Rejonowy w Końskich Wydzial Ksing Wieczystych prowadzi kricke wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X.
Cena nieruchomości wynosi 260.000,00 zl. Wadium 30.000,00 zł
Przedmiotein Spizedaży jest zabudowana nieruchomość położona w Końskich przy ul. Ivo Odroważa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerum dzialki 5142/2 o pow. 0,0485 ha, dla której Sąd Rejonowy w Korskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księge wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X. Kształt nieruchomosci zbliżony do prostokąta. Nieruchomość jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U.2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) Wzdłuż wschodniej granicy dzialki znajduje się budynek mieszkalny murowany, dwukondygnacyjny, przedwojenny, wybudowany w 1935 r. o pow. całkowitej 156.61 m
itu. Sciany nadziemia, konstrukcyjnc, z cegły Czerwonej, ścianki dzialowe Murowano-drewniane. Dach pokryty pupy, Kominy z cegły czerwonej pełnej. Schody 11a piętro betonowe, poręcze drewniane. Podłogi z desek struganych, malowane farba olejną, z płyt paździczowych. Na parterze od strony północnej 4 okna PCV, reszta drewniana, skrzynkowa, dwuskrzydłowa, podwójna. Rynny i rury Spustave z blachy ocynkowanej. Parter budynku Lizytkowany posiada instalacje elektryczna, oświcileniowa, zimnej wody i kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do kolektora sanitarnego, kuclinic węglowe. Piętro nieużytkowane, W jednyin pokoju picc grzewczy kailowy, w kuchni murowana kuchnia węglowa. Stan techniczny budynku bardzo zły. Do budynku mieszkalnego przylega budynek gospodarczy murowany składajacy się z trzech pomieszczeń o pow. całkowitej 19,84 in'. Dach w postaci stropodachu, pokryty papa. Brak tynków Wewnętrznych. Budynek w złym stanie technicznym. W północnej granicy dzialki usytuowany jest budynek wolnostojący, murowany, wybudowany W 1960 r. w którym znajdują się komórki gospodarcze o pow. całkowitej 23,53 m. Sciany murowane z cegły. Strapodach z płyt zelbetowych, płaski, pokryty papa. Drzwi metalowe, Brak tynków Wewnętrznych. Z nieruchomością zviazane są następujacc ograniczone prawa rzeczowe: służebność przejazdu i przechodu, na rzecz každoczesnego wlasciciela działki oznaczonej nr 5142/1, służebność gruntowa przechodu i przejazdu pasem o szcrokości 37 in na rzecz kazdoczesnego wlasciciela działki 5141 oraz slużebnośu gruntowa do nieruchomości sąsiednicj oznaczonci numerem 5142/1 do korzystania z pasu gruntu 60 m w celu utrzymania w należytym stanie budynku znajdujacego się na nieruchomości. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmującym fragment terem miasta Końskie w granicach ulic: Wjazdowej, Warszawskiej, Wojska Polskiego. Lipowej. I Maju, Mieszka I. Iwo Odrowąża i Spółdzielczej, uchwalony uchwala Nr IV/39/2011 Rady Miejskici w Końskich z dnia 02 marca 2011 r., zmnieniony uchwała Nr VI/68/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19.05.2011 r. (Dz. Urząd, woj. świętokrzyskiego Nr 157, poz. 1792 z dnia 22.06.2011 r.), nieruchomość položona jest w tctcnic oznac
SC położona jest w tecnie oznaczonym symbolem 9U/MW
przeznaczenie podstawowe - zabudowa usługowa, Przeznaczenie uzupełniające – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości
odbędzie się dnia 25 marca 2020 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Końskich, przy ul. Partyzantów 1, pokój nr 18 1. Warunkicm przystąpicnia do przetargu jest:
- wplacenie wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie zlotych trzydzieści tysięcy 00/100). Wplaty wadium należy dokonać na rachunck bankowy Urzędu Miasta i Gminy Konskie nr 40 1240 4416 1111 0000 4953 6.333 do dnia 19 marca 2020 roku, przy czyın liczy się termin faktyczncgo wpływu w/w kwoty na konto urzędu. Wadium ma byc
wniesione w pieniądzu (PLN). = okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta, na które ewentualnie
zostanic Zwrócone wadium,
okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku: a) podmiotów innych niż osoby fizyczne - konieczne jest dodatkowo przedloženie aktualnego
wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pelnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, upoważniającego
do działania na każdym etapie postępowania przctargowego. b) w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej
zgody wspólmalzonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez Osobç przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności
majątkowej pomiędzy małżonkami, c) w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentujacego osobę fizyczne -
poza przypadkami wyżej wskazanymi konieczne jest okazanie pełnomocnictwa w formie
aktu notarialnego. 2. O wysokości postapicnia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić
mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pelnych dziesiątek złotych. 3. Wpłacone wadium podlega:
zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wylicytowania
nieruchomości przez nabywce z chwilą zapłaty całości kwoty, - przepadkowi w razie, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia
umowy kupna - Sprzedaży w terminie określonyin przez organizatora przetargu, zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu uczestnikom, którzy przetargu nie
wygrają. 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jcżeli chociaż jeden uczestnik
zaoferował co najmniej jedno postąpicnic powyżej ceny wywoławczej. 5. Kandydat na nabywce obowiązany jest uiścić wylicytowaną kwotę na konto Urzędu Miasta
i Gminy w Końskich nr 07 1240 5006 1111 0010 1843 0049 do dnia zawarcia umowy kupna
- sprzedaży. 6. Cena nicruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem granic nieruchomości –
okazanie odbywa się na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. 7. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nicruchomości w całości obciążaja
kupujaceg, 8. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostaną podane osobie ustalonej jako nabywca
nicruchomości W piscmnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia
rozstrzygniccia przetargu. 9. Kandydat na nabywcę zobowiązany jest przedlożyć dokumenty, które zostaną uznane przez
notariusza za niezbędne do zawarcia umowy notarialnej.
10. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Konskic
zastrzega sobie prawo odwołania przetargu podając ten fakt niezwłocznie do publicznej
Wiadomości 11. Przetarg odbywa się na warunkach wynikających z Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokawan na
zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). 12. Cudzoziemcy mnogu brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24
marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzozieinców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278). W przypadku, gdy nabycie nieruchomości nie wymaga zezwolenia Ministru Spraw Wewnętrznych, nabywca będący cudzozicmccm będzic zobowiązany do złozenia oswiadczenia, że taka zgoda nie jest wymagana.
Szczegółowe informacje o nicruchomościach i warunkach przetargu można uzyskać w Lizędzie Miasta i Gminy w Końskich - Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 17. tel. 41 372-32-49 wew. 117.
Wywieszono daia 203 2204
BURVIRZ Miasta i Koriskie K obratański
Zdjęto dnia

Image things

Kielce, świętokrzyskie

10 976 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 10 976 000 zł
  • 10 976 000 za m2
Image things

Skarżysko-Kamienna, świętokrzyskie

3 179 000 zł | Obiekt | 3 638,72 m2

  • cena: 3 179 000 zł
  • 874 za m2
Image things

Rytwiany, świętokrzyskie

536 618 zł | Obiekt | 560,78 m2

  • cena: 536 618 zł
  • 957 za m2