Brzesko, małopolskie

300 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 300 000 zł
 • Miasto: Brzesko
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: małopolskie
 • Cena za m2: 300 000 zł
 • Ulica: Barona Jana Göetza
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 30 000 zł
 • Numer oferty: 55185X129243273
 • Termin wpłaty wadium: 2020-04-21 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Brzeska ogłasza drugi publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzesko, położonej w Brzesku, oznaczonej jako działka nr 2342/1, obr. Brzesko-miasto o powierzchni 0,9197 ha, objętej księgą wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku.

Zabudowana murem ogrodzeniowym oraz piwnicą -„lodownią”, nieruchomość zlokalizowana jest w południowo zachodniej części miasta w sąsiedztwie ulicy Barona Jana Göetza (prowadzącej do Pałacu Göetza), ulicy Mickiewicza i rzeki Uszwicy. Od strony ulicy Mickiewicza jest otoczona murem ogradzającym Park Goetza. Nieruchomość sąsiaduje z historyczną bramą wjazdową na teren parku i przylegającą do niej kordegardą. Przedmiotowa nieruchomość stanowi historyczną i integralną część parku wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr Kl.V-WK-114/7/58 z dnia 26 maja 1958r. Zgodnie z inwentaryzacją teren działki jest porośnięty drzewami w których dominują rodzime gatunki liściaste w liczbie 241 egzemplarzy. Wielkim walorem działki są dwa szpalery grabów wzdłuż ulicy Barona Göetza i przy skarpie nad Uszwicą, które mają charakter planowanej kompozycji. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie decyzją nr OZT.MSz.073/33/10 z dnia 28.06.2010r., wyraził zgodę na sprzedaż nieruchomości pod warunkami określonymi w tej decyzji, to jest:
– zachowania parkowego charakteru przedmiotowej działki,

– utrzymania istniejącej zieleni, z możliwością usunięcia drzew chorych, zagrażających bezpieczeństwu,
– opracowania inwentaryzacji drzewostanu,

– przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych drzewostanu na podstawie wymienionej inwentaryzacji drzewostanu,
– wykluczenia możliwości zabudowy działki obiektami kubaturowymi,
– termin wykonania prac: 2 lata od nabycia nieruchomości.

Do nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2067 z późn. zm), dotyczące zagospodarowania zabytków, prowadzenia badań, prac i robót oraz podejmowania innych działań przy zabytkach. Nabywca zobowiązany będzie do uzgodnienia z Urzędem Konserwatorskim działań inwestycyjnych i remontowych oraz sposobu zagospodarowania nieruchomości. Na przedmiotowej działce istnieją ruiny lodowni dworskiej oraz mur ogrodzeniowy. Obiekty te nie są indywidualnie wpisane do rejestru zabytków, jednak z racji swej lokalizacji na terenie wpisanym podlegają ochronie konserwatorskiej.

Dostęp do dróg publicznych – ulica Barona Jana Göetza w obrębie parku i ulica Mickiewicza. Otoczenie korzystne, w pobliżu pałacu Göetza i zabudowań hotelowych. Granica działki wzdłuż muru jest ustalona. Kształt zbliżony do trapezu. Elementy infrastruktury technicznej w zasięgu.

Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko uchwalonym przez Radę Miejską Uchwałą nr XL/286/98 dnia 15.06.1998r. znajduje się w strefie wielkoprzestrzennej centralnej urbanizacji typu miejskiego i podmiejskiego.
Elementy infrastruktury technicznej (gaz, energia elektryczna, instalacja wodno-kanalizacyjna) znajdują się na nieruchomości i w jej sąsiedztwie.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma prawnych przeszkód do rozporządzania nią. Nie stanowi też przedmiotu zobowiązań.
Granice zbywanej nieruchomości przyjmuje się według ewidencji gruntów i budynków, i nie będą one wznawiane geodezyjnie przez sprzedającego.
Nieruchomość została przeznaczona do zbycia zarządzeniem nr 187/2019 Burmistrza Brzeska z dnia 15 lipca 2019 r.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 14 listopada 2019 r. i zakończył wynikiem negatywnym.
Cena wywoławcza 300 000,00 zł.
Sprzedaż nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wadium: 30 000,00 zł.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny dokonać wpłaty wadium (w gotówce lub przelewem) w takim terminie, aby w dniu 21.04.2020 r. cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51; nr 18 8591 0007 0100 0902 1786 0006 prowadzonym przez Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Szczurowa. Przy wpłacie wadium koniecznie należy podać numer działki 2342/1, której przetarg dotyczy. Brak tej informacji będzie skutkować niedopuszczeniem oferenta do przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2020 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego, w Brzesku przy ulicy Głowackiego 51 – sala obrad.
Osiągnięta w wyniku przetargu cena zostanie obniżona o 50% z tytułu wpisu do rejestru zabytków, na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Obniżenie ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stanowi pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L.352 z 24.12.2013 r.).

Image things

Brzesko, małopolskie

790 000 zł | Lokal Użytkowy | 878,65 m2

 • cena: 790 000 zł
 • 899 za m2