Łódź, Polesie

5 100 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 5 100 000 zł
 • Miasto: Łódź
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: łódzkie
 • Cena za m2: 5 100 000 zł
 • Ulica: Maratońska 49
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 510 000 zł
 • Numer oferty: 55180X129231563
 • Termin wpłaty wadium: 2020-04-10 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację)na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

Maratońskiej 49 i 47/51, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie P-24 jako działki nr: 310/33, 310/47 i 310/59 o łącznej powierzchni 10 943 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW XXXX/XXXXXXXX/X
Nieruchomość podlegająca sprzedaży zlokalizowana jest w centralnej części osiedla mieszkaniowego, w sąsiedztwie budynków wielorodzinnych i domu jednorodzinnego. Na nieruchomości znajdują się pozostałości po budynku oświatowym, który na podstawie decyzji nr III.RUB/34/2006 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 września 2006 r. został rozebrany. Rozbiórka ta dokonana w 2006 r. nie objęła jednak fundamentów, piwnic oraz opasek i ramp betonowych znajdujących się na zewnątrz budynku. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona, w części utwardzona (na działce 310/47 znajduje się nawierzchnia asfaltowa), a w pozostałej części stanowi nieuporządkowany teren zielony z udziałem drzew i krzewów (topoli czarnej, klonu jesionolistnego, topoli białej, wierzby białej, brzozy brodawkowatej, jabłoni i głogu) oraz roślinności ruderalnej. Zgodnie z opinią Zarządu Zieleni Miejskiej drzewa o obwodach pni powyżej 100 cm powinny być zachowane. W zachodniej granicy działki nr 310/47 znajduje się mur przylegający do budynku posadowionego na działce nr 311 z obrębu P-24, natomiast południowa część działki nr 310/59 zajęta jest przez ciąg pieszy. W północnej granicy działki nr 310/47 znajduje się fragment utwardzenia drogi położonej na działce nr 404/113 w obrębie P-24 oraz urządzone są wjazdy i przejście do działki nr 311 w obrębie P-24. Fragment wschodniej granicy działki nr 310/33 nie pokrywa się z przebiegiem ogrodzenia.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 5 100 000 zł (słownie: pięć milionów sto tysięcy złotych) netto.

Wadium wynosi: 510 000 zł (słownie: pięćset dziesięć tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 51 000 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).
Sprzedaż działek nr 310/33 i 310/47 będzie opodatkowana podatkiem VAT według obecnie obowiązującej stawki 23 %, a opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży działki nr 310/59 nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o podatek VAT zgodnie z pkt. 21.
Do ceny nabycia zostanie doliczone wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności, o której mowa w pkt. 8 w kwocie 24 000 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych) netto, powiększone o podatek od towarów i usług według obecnie obowiązującej stawki 23% w kwocie 5 520 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – Mała Sala Obrad.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godziny 1200 i którym przyznany zostanie numer
do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:

Image things

Łódź, Górna

1 506 700 zł | Obiekt | 1 125,62 m2

 • cena: 1 506 700 zł
 • 1 339 za m2
Image things

Łódź, Widzew

1 300 000 zł | Działka |

 • cena: 1 300 000 zł
Image things

Łódź, Bałuty

1 650 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

 • cena: 1 650 000 zł
 • 1 650 000 za m2