Lubomierz, dolnośląskie

435 090 zł | Obiekt | 915,23 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBOMIERZ zawiadamia, że dnia 20 kwietnia 2020 roku o godzinie 1100 w sali ślubów tutejszego Urzędu odbędzie się przetarg ustny nieograniczony w przedmiocie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym nr 7 przy pl. Wolności w Lubomierzu, w obrębie działki nr 78 o powierzchni 0.0555ha. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 915,23m2 i składa się z piwnicy: komunikacja, bar, pomieszczenie socjalne oraz kuchnia z zapleczem magazynowym i pomieszczenie pomocnicze o powierzchni 197,43m2, parter: korytarz, klatka schodowa, bar, pomieszczenie usługowe, pokoje, pomieszczenie socjalne o powierzchni 359,10m2,
orytarz, klatka schodowa, pokoje, pomieszczenie socjalne o powierzchni 358,70m2. Instalacje wewnętrzne zdemolowane, uszkodzone. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Lubomierz, dla której Sad Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śląskim prowadzi KW NR JG1SI 00022223/5, działy III i IV księgi wieczystej wolne są od obciążeń. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lubomierz przedmiotowa nieruchomość posiada symbol 2MNU - ustala się jako funkcję terenu- zabudowę mieszkaniową z usługami. Dla budynku mieszczącego usługi plan ustala możliwość przebudowy na hotel, a dla istniejącego zespołu obiektów budowlanych możliwość remontu i modernizacji właściwych przepisów prawa budowlanego pod nadzorem konserwatora zabytków. Budynek leży w strefie „A" ochrony konserwatorskiej. Ceną wywoławczą jest kwota: 435.090,00zł (słownie złotych: czterysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt). Nieruchomość zwolniona jest z podatku vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020, poz. 106.)
resowani kupnem przedmiotowej nieruchomości winni nie później niż 3 dni przed przetargiem, tj. do dnia 17 kwietnia 2020 roku dokonać wniesienia wadium, które wynosi 10% ceny wywoławczej, co stanowi kwotę 43.509,00zł. Wadium może być wnoszone w jednej z form:
a) pieniądzu (konto BS w Lwówku Sląskim ol Lubomierz nr
11 8384 10220000 0811 2000 0006, b) obligacjach, c) papierach wartościowych. Wadium wniesione w pieniądzu przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadium wniesione w pieniądzu przez pozostałe osoby zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu przez wygrywającego przetarg podlega niezwłocznie zwrotowi po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
-
2
-
Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 2278), cudzoziemiec przystępując do przetargu musi przedłożyć promesę - przyrzeczenie wydania w/w zezwolenia. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej. Ostateczny termin wpłaty przetargowej ceny pomniejszony o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nie dotrzymanie terminu spowoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym. Uczestnik, który wygrał przetarg nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Do w/w przetargu opracowano regulamin , który stanowi integralną część niniejszego ogłoszenia Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych powodów.
Z up. BURMISTRZA Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta
Lubomierny Miasta
Adam Skrzydłowski
BURMISTRZ GMINY I MIASTA
REGULAMIN
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno usługowym nr 7 przy pl. Wolności w Lubomierzu, w obrębie działki nr 78 o powierzchni 0.0555ha. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 915,23m2 i składa się z piwnicy: komunikacja, bar, pomieszczenie socjalne oraz kuchnia z zapleczem magazynowym i pomieszczenie pomocnicze o powierzchni 197,43m, parter: korytarz, klatka schodowa, bar, pomieszczenie usługowe, pokoje, pomieszczenie socjalne o powierzchni 359,10m2, 1 piętro: korytarz, klatka schodowa, pokoje, pomieszczenie socjalne o powierzchni 358,70m2. Instalacje wewnętrzne zdemolowane, uszkodzone.
$ 2
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 20 kwietnia 2020 roku o godzinie 1100 w sali ślubów tutejszego Urzędu.
$ 3 Ceną wywoławczą jest kwota: 435.090,00zł (słownie złotych: czterysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt). Nieruchomość zwolniona jest z podatku vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020, poz. 106.)
$4
Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta do przeprowadzania niniejszych czynności,
$ 5
Cena wywoławcza przestaje obowiązywać, gdy osoba biorąca udział w przetargu zaproponuje cenę wyższą.
$ 6
Uprawnionymi do uczestnictwa w przetargu ustnym będą wszystkie osoby fizyczne i prawne, które do dnia 17 kwietnia 2020 roku dokonają wniesienia wadium, które wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 43.509,00zł. Wadium może być wnoszone w jednej z form: a) pieniądzu (konto BS w Lwówku Śląskim ol Lubomierz nr
11 8384 10220000 0811 2000 0006, b) obligacjach, c) papierach wartościowych.
$ 7
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej w wysokości decydują uczestnicy przetargu.
-
2
-
§ 8
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet nabycia wyżej opisanej nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po jego zakończeniu.
Sinikalinzporzetarga wachim zubovacia
$9
Ostateczny termin wpłaty przetargowej ceny nabycia nieruchomości upływa najpóźniej w dniu wyznaczonym do zawarcia umowy notarialnej. Nie dotrzymanie tego warunku spowoduje, że Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz odstąpi od zawarcia umowy notarialnej, w takim przypadku wadium przepada, a przetarg czyni się niebyłym.
$ 10
Komisja prowadząca przetarg uprzedza, że po trzecim wywołaniu najwyżej zaoferowanej ceny - dalsze nie będą przyjęte - ogłasza trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę, zamyka przetarg i wymienia jako nabywcę osobę, która tę cenę zaoferowała.
$ 11
Komisja upoważniona do przeprowadzenia przetargu sporządza protokół, w którym określony zostanie termin sporządzenia i podpisania wstępnych warunków zbycia nieruchomości.
$ 12
W razie nie dotrzymania warunków określonych w ogłoszeniu o przetargu jak i regulaminie, uchylenie się od zawarcia umowy notarialnej spowoduje, że Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz odstąpi od zawarcia umowy notarialnej. W takim przypadku wadium przepada, a przetarg czyni się niebyłym.
§ 13
Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych powodów..
Brzetargu z waznych powiadów Lubomierz
Z up. BURMISTRZA Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta
Lubomierz
Adam Skrzydłowski

Image things

Jedlina Zdrój, dolnośląskie

90 000 zł | Działka |

  • cena: 90 000 zł
Image things

Górzyn, dolnośląskie

1 962 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 1 962 000 zł
  • 1 962 000 za m2
Image things

Boguszów-Gorce, dolnośląskie

22 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 36,49 m2 | Parter

  • cena: 22 000 zł
  • 603 za m2