Hermanowa, podkarpackie

1 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk xxx w upadłości likwidacyjnej sprzeda z wolnej ręki za cenę najwyższą zaoferowaną . nieruchomość położoną w Hermanowej , stanowiącą prawo własności działki gruntu nr ewid. 2746 o pow. 1,95 ha wraz z zabudową i oczyszczalnią ścieków, objętą KW nr XXXX/XXXXXXXX/X (ruchomości przynależne do budynku, które zostały zinwentaryzowane odrębnie i stanowią odrębne przedmioty sprzedaży ). - ruchomości, stanowiące maszyny i urządzenia znajdujące się w obiektach byłego Zakładu Mięsnego w Hermanowej, - 2 289 udziałów w Spółce LOGIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( KRS Nr 0000498551 ) o łącznej wartości 114.450,00 złotych . Zainteresowani powinni złożyć pisemne oferty spełniające wymagania określone Regulaminem sprzedaży oraz w przypadku ofert na nieruchomość także wpłacić wadium na rachunek Hermaanova Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej Nr 85 1020 4391 0000 6502 0139 7306 w kwocie 200 000 zł. Oferty należy złożyć na adres Syndyka, ul. Zygmuntowska 9, pok.101, 35-025 Rzeszów w terminie do 3 marca 2020 roku. Wybór oferty na nieruchomość wymaga zatwierdzenia przez Radę Wierzycieli. O wyborze oferty na ruchomości i udziały Syndyk zawiadomi wybranego oferenta. Syndyk zastrzega sobie prawo do zmiany warunków sprzedaży, jak również do odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych, na każdym etapie procedury. Szczegółowe informacje dotyczące stanu prawnego przedmiotów sprzedaży i oszacowania oraz Regulamin sprzedaży są do wglądu u Syndyka , po uprzednim kontakcie na numer tel. 691735101 lub za pośrednictwem e-mail: [email protected]

Image things

Stężnica, podkarpackie

49 300 zł | Działka |

  • cena: 49 300 zł
Image things

Świlcza, podkarpackie

885 500 zł | Działka |

  • cena: 885 500 zł
Image things

Stężnica, podkarpackie

58 100 zł | Działka |

  • cena: 58 100 zł