Stary Zamość, lubelskie

184 500 zł | Dom | 75,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Aleksandra Puchacz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-04-2020 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zamościu z siedzibą przy Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników:xx położonej przy 145, 22-417 Stary Zamość, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana położona na terenie gminy Stary Zamość w miejscowości Stary Zamość, oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów w arkuszu 1 działką nr 243 o powierzchni 2,7600 ha. Działka o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta, we wschodniej części zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym, parterowym o powierzchni użytkowej 75 m2, komórką drewnianą i garażem blaszanym, z licznymi krzewami i drzewkami ozdobnymi, w pozostałej części użytkowana rolniczo, z pasem zadrzewień. W przypadku egzekucji z nieruchomości rolnej licytant musi spełniać warunki określone w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 poz. 803 z późn. zm.) dotyczące nabywcy nieruchomości rolnej.

Suma oszacowania wynosi 246 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 184 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Zamościu 41 1240 2005 1111 0010 2509 2674.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik

Image things

Stary Zamość, lubelskie

184 500 zł | Dom | 75,00 m2

  • cena: 184 500 zł
  • 2 460 za m2