Głowno, łódzkie

202 500 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Durański, Kancelaria Komornicza nr II w Zgierz z siedzibą w Zgierzu(95-100) ul. ks.J.Popiełuszki 3 A (tel.42-716-10-39) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15 KWIETNIA 2020r. o godz. 08:30
w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu mającego siedzibę przy Zgierz, ul.Sokołowska 6 w sali n rVIII,
odbędzie się pierwsza licytacja należącej VV nieruchomości położonej:
95-015 gmina Głowno K.Łowicza, Bronisławów,
dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość usytuowana na działce gruntu o numerze ewidencyjnym 73/2 zlokalizowanej w miejscowości Bronisławów. Działka posiada równinne ukształtowanie terenu. Działka posiada kształt czworoboku zbliżony geometrycznie do prostokąta, rozciągniętego na kierunku NS z frontem od strony północnej i powierzchni 3693 m2.Nieruchomość zabudowana jest budynkiem gospodarczy tartaku i stolarni.

Suma oszacowania wynosi 270 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 202 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 000,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także przelewem bankowym na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zgierzu 88 10203440 0000 7902 0015 9996
nie później w dniu poprzedzającym przetarg z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku bankowym komornika.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zgierzu przy Zgierz, ul.Sokołowska 6 (I Co 1248/19) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Brużyczka Księstwo, łódzkie

43 100 zł | Działka |

  • cena: 43 100 zł
Image things

Łódź, Widzew

1 300 000 zł | Działka |

  • cena: 1 300 000 zł
Image things

Rąbień, łódzkie

144 500 zł | Działka |

  • cena: 144 500 zł