Kościelisko, małopolskie

3 118 622 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Bogusław Klocek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-04-2020 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zakopanem z siedzibą przy Gimnazjalna 13, 34-500 Zakopane, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: xx z siedzibą w Mysłowicach, położonej przy Strzelców Podhalańskich , 34-511 Kościelisko, dla której SĄD REJONOWY ZAKOPANE V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w woj. małopolskim, powiat tatrzański, gmina Kościelisko, miejscowość Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich, centralno- wschodnia część gminy – strefa przygraniczna z gminą Zakopane oraz południowa część gminy Kościelisko. Są to tereny przygraniczne z terenami Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nieruchomość stanowi dawny kompleks ośrodka wypoczynkowego „Karolina” obejmującym łącznie 17 pokoi z łazienkami, salę kominkową, salą konferencyjną, jadalnie (w obu budynkach pensjonatowych). Działka nr 3934/6 o regularnym i foremnym kształcie zbliżonym do trapezu, położona w I linii zabudowy do drogi wojewódzkiej nr 958, częściowo płaska oraz o łagodnym nachyleniu stoku w kierunku wschodnim. Działka zabudowana budynkiem niemieszkalnym – dawnym obiektem pensjonatu „Karolina” oraz budynkiem niemieszkalnym – kotłownią, częściowo ogrodzona. Działka nr 3934/9 o regularnym i foremnym kształcie zbliżonym do litery L, położona w I linii zabudowy do drogi nr 958, o łagodnym nachyleniu stoku w kierunku wschodnim oraz częściowo płaska. Działka zabudowana obiektem pensjonatu, częściowo ogrodzona. Działka nr 3934/10 o regularnym i foremnym kształcie zbliżonym do trapezu, położona w II linii zabudowy do drogi nr 958, o łagodnym nachyleniu stoku w kierunku wschodnim oraz północnym. Działka niezabudowana,częściowo ogrodzona. Działka nr 3934/11 o nieregularnym i foremnym kształcie zbliżonym do trapezu, położona w III linii zabudowy do drogi nr 958, o łagodnym nachyleniu stoku w kierunku wschodnim i północnym oraz częściowo płaska, zabudowana budynkiem niemieszkalnym – obiektem przepompowni, ogrodzona. Działka nr 3934/11 o regularnym i foremnym kształcie zbliżonym do litery L, położona w II linii zabudowy do drogi nr 958 o łagodnym nachyleniu stoku w kierunku wschodnim., niezabudowana, częściowo ogrodzona. Według MPZP gminy Kościelisko nieruchomość położona jest w przeważającej części w terenie oznaczonym w symbolem M19 – tereny zabudowy mieszkaniowej pensjonatowej związanej z nieuciążliwą działalnością usługową i gospodarczą, w tym rolniczą oraz niezbędne wewnętrzne drogi dojazdowe i towarzysząca im infrastruktura techniczna (§6) oraz w pasie wzdłuż drogi – ul. Strzelców Podhalańskich w terenie oznaczonym symbolem KZ – tereny komunikacyjne. W najbliższym otoczeniu znajduje się zabudowa jednorodzinna w zabudowie wolnostojącej częściowo z pokojami gościnnymi, obiekty pensjonatowe, hotele, sklep spożywczy, skład budowlany, działki niezabudowane – łąki, nieużytki, dalej zabudowa mieszkaniowa z pokojami gościnnymi, pensjonatowa, stacja paliw, urząd gminy Kościelisko, tereny TPN – lasy, szlaki turystyczne, wojskowy ośrodek szkoleniowy, działki niezabudowane, łąki, pastwiska, pola uprawne, nieużytki, strefa przygraniczna z gminą Zakopane oraz z obrębem Witów. W dalszym sąsiedztwie małe stoki narciarskie. Nieruchomość przylega bezpośrednio do drogi publicznej i posiada do niej bezpośredni i urządzony wjazd. Dostępność usług i handlu zadowalająca – sklep spożywczy, budowlany oraz stacja paliw w najbliższym sąsiedztwie. Atrakcyjność lokalizacyjna zadowalająca dla celów mieszkaniowych oraz pensjonatowych, nieruchomość położona przy jednej z głównych tras prowadzących z Kościeliska do Zakopanego, zadowalające walory widokowe z częściowym widokiem na Giewont, brak uciążliwej zabudowy w najbliższym sąsiedztwie, dobry dostęp do lokalnego handlu oraz komunikacji.

Suma oszacowania wynosi 4 158 162,14 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 118 621,61 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 415 816,21 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank S.A. 02 1910 1048 2116 0890 3192 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Image things

Brzeszcze, małopolskie

157 500 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 157 500 zł
  • 157 500 za m2
Image things

Babica, małopolskie

123 750 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 123 750 zł
  • 123 750 za m2
Image things

Tarnów, małopolskie

1 600 000 zł | Obiekt | 912,08 m2

  • cena: 1 600 000 zł
  • 1 754 za m2