Zagroby Łętownica, podlaskie

43 123 zł | Dom | 95,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zambrowie Mieczysław Mioduszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-03-2020 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zambrowie z siedzibą przy ul.Aleja Wojska Polskiego 56, 18-300 Zambrów, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:xx, położonej przy ,Zagroby Łętownica , 18-300 Zambrów , dla której Sąd REjonowy w Zambrowie WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość stanowiąca nieruchomość rolną zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni 95m2 oraz trzema budynkami gospodarczymi o powierzchni zabudowy 372,00m2 - , działka nr 202 o powierzchni 0,3624ha

Suma oszacowania wynosi 57 497,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 43 122,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 749,70 zł. RĘKOJMIA W PRZEDDZIEŃ LICYTACJIRękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 74102013320000170200373522.Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zambrowie mieszczącym się pod adresem: ul.Aleja Wojska Polskiego 56, Zambrów, 18-300 Zambrów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Wysokie Mazowieckie, podlaskie

149 200 zł | Działka |

  • cena: 149 200 zł
Image things

Gać, podlaskie

896 573 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 896 573 zł
  • 896 573 za m2
Image things

Wysokie Mazowieckie, podlaskie

131 700 zł | Działka |

  • cena: 131 700 zł