Niedamowo, pomorskie

37 500 zł | Mieszkanie | 32,80 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościerzynie Jan Zarębski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-03-2020 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kościerzynie z siedzibą przy Dworcowa 2, 83-400 Kościerzyna, pokój 0.01, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: -, położonego przy Niedamowo 38/8,Niedamowo, 83-423 Wielki Klincz, dla którego Sąd Rejonowy w Kościerzynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Budynek nr 38 zlokalizowany jest na działce nr 75/8, obręb Niedamowo, o powierzchni 1924 m2, objętej KW nr XXXX/XXXXXXXX/X. W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości znajdują się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, budynki gospodarcze oraz siedliska rolnicze. Budynek nr 38 stanowi obiekt wolnostojący, podpiwniczony. Jest to dawny pałac rodziny Schadow, zbudowany pod koniec XIX w., piętrowy ze skrzydłami bocznymi. Budynek znajduje się pod ochroną konserwatorską. Metoda realizacji budynku tradycyjna. Elementami nośnymi są ściany podłużne i poprzeczne zewnętrzne i wewnętrzne. Fundamenty wykonane jako ławy z kamienia lub cegły. Ściany piwnic z kamienia. Strop nad piwnicą łukowy. Ściany zewnętrzne zewnętrzne murowane z cegły pełnej. Stropy międzykondygnacyjne o konstrukcji drewnianej. Ścianki działowe murowane. Nadproża okienne i drzwiowe ceglane. Kominy wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat.III. Lokal mieszkalny: Przedmiotowy lokal mieszkalny jest lokalem jednopoziomowym, znajduje się na I piętrze budynku wybudowanego jako pałac rodziny Schadow (budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków). Lokal nr 8 składa się z pokoju, kuchni, łazienki i korytarza o łącznej powierzchni użytkowej 32,80 m2. Pomieszczeniem przynależnym do lokalu jest piwnica o pow. 9,50 m2. Wejście do lokalu ze wspólnej klatki schodowej. Układ funkcjonalny lokalu: średni. Lokal posiada naturalne doświetlenie z jednej strony. Mieszkanie środkowe. Standard wykończenia i wyposażenia lokalu: dość niski . Ściany: otynkowane, w pokoju i w kuchni - tapetowane i malowane farbami, w pasie pomiędzy szafkami - glazura, w łazience - częściowo glazura oraz malowane farbami, sufity częściowo malowane , częściowo obłożone panelami boazeryjnymi. Na podłogach panele podłogowe oraz wykładziny PCV. Stolarka okienna - PCV. Stolarka drzwiowa – standardowa. Ściany działowe w lokalu konstrukcji drewnianej. Lokal wyposażony jest w instalację zimnej i ciepłej wody (ciepła woda podgrzewana we własnym zakresie - w bojlerze z wężownicy zasilanej z CO), kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do zbiornika bezodpływowego, c.o. etażowe z własnego pieca na paliwo stałe ( w kuchni) oraz instalacje elektryczną podtynkową. Grzejniki CO panelowe, instalacja co stalowa. W lokalu na ścianach i suficie widoczne ślady zawilgocenia oraz ślady wskazujące na zagrzybienie. Stan techniczno – użytkowy lokalu: Lokal użytkowany zgodnie z przeznaczeniem jako lokal mieszkalny, zamieszkiwany przez dłużników z rodziną. Standard wykończenia i wyposażenia stosunkowo niski. Lokal w złym stanie technicznym, do remontu. W zależności od preferencji przyszłego nabywcy lokal wymagać może odświeżenia i /lub przeprowadzenia remontu podwyższającego standard wykończenia i wyposażenia, stosownie do obecnych wymagań i preferencji nabywcy. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi UWAGA! - najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O/Kościerzyna 83 10201879 0000 0202 0002 7938 UWAGA! - najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem PCC. Pouczenie: 1. W celu zwrotu wpłaconego wadium należy w kancelarii komornika złożyć wniosek ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonany przelew wpłaconej kwoty. 2. Zamiar oglądania nieruchomości należy zgłosić w kancelarii W terminie 3 dni przed wyznaczonym terminem oglądania nieruchomości.

Suma oszacowania wynosi 50 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 37 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKO BP SA w Kościerzynie 83 1020 1879 0000 0202 0002 7938.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Image things

Pruszcz Gdański, pomorskie

136 629 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 89,30 m2

  • cena: 136 629 zł
  • 1 530 za m2
Image things

Starogard Gdański, pomorskie

325 600 zł | Działka |

  • cena: 325 600 zł
Image things

Juszkowo, pomorskie

13 894 zł | Garaż | 20,04 m2

  • cena: 13 894 zł
  • 693 za m2