Gołąb, lubelskie

155 886 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie Tomasz Fornalski Kancelaria Komornicza nr I w Krasnymstawie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 13 marca 2020 r. o godz. 12:00 w sali nr 3 Sądu Rejonowego w Krasnymstawie odbędzie się:


P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej rolnej, zabudowanej wolnostojącym dwukondygnacyjnym, murowanym budynkiem mieszkalnym, murowanym parterowym budynkiem inwentarskim, drewniano - murowaną stodołą, drewnianą szopą, drewniana wiatą oraz murowaną komórką, składającej się z działki nr 121, położonej w miejscowości Gołąb, gmina Rejowiec Fabryczny o powierzchni 0,38 ha dla której Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr XXXX/XXXXXXXX/X stanowiącej własność dłużnika xx
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 207 848 ,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 155 886, 00 zł.


Zgodnie z art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Wpłaty rękojmi można dokonać w gotówce w Kancelarii Komornika lub na konto komornika 69 1020 5356 0000 1702 0147 7371 PKO BP SA O/I Zamość albo też w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Na dowodzie wpłaty należy wskazać sygnaturę sprawy, numer działki oraz imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a także PESEL licytanta.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Krasnymstawie; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu operat szacunkowy.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Włodawa, lubelskie

300 000 zł | Działka |

  • cena: 300 000 zł
Image things

Hanna, lubelskie

86 668 zł | Działka |

  • cena: 86 668 zł
Image things

Lublin, lubelskie

264 600 zł | Mieszkanie | 62,22 m2 | 4 piętro

  • cena: 264 600 zł
  • 4 253 za m2