Giżycko, warmińsko-mazurskie

272 040 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Giżycku Artur Rodak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-03-2020 o godz. 09:10 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: xx, położonej przy Świderska , 11-500 Giżycko, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Giżycku prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X. Suma oszacowania wynosi 362 720,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 272 040,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 272,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 73 16001462 1889 3759 5000 0001. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Giżycku mieszczącym się pod adresem: Warszawska 28, Giżycko, 11-500 Giżycko. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Giżycko, warmińsko-mazurskie

138 000 zł | Działka |

  • cena: 138 000 zł
Image things

Giżycko, warmińsko-mazurskie

64 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 26,60 m2 | 1 piętro

  • cena: 64 000 zł
  • 2 406 za m2
Image things

Giżycko, warmińsko-mazurskie

90 000 zł | Lokal Użytkowy | 43,81 m2

  • cena: 90 000 zł
  • 2 054 za m2