Szklarska Poręba, dolnośląskie

3 153 750 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Monika Masternak Kancelaria Komornicza nr VIII w Jeleniej Górze na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04.03.2020r. o godz. 14/20 w budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze mającego siedzibę pod adresem:
ul. Adama Mickiewicza 21, 58-500 Jelenia Góra w sali nr 220, odbędzie się


pierwsza licytacja
nieruchomości:
1/ nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę gruntu nr 469/1 zabudowana budynkiem hotelowym położona w Szklarskej Porębie przy ulicy Gustwa Morcinka 2, objęta księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze nr XXXX/XXXXXXXX/X. Właścicielem tej nieruchomości jest dłużnik xxregon 361417424 z/s 70-244 Szczecin, ul. Bolesława Krzywoustego 6/10.
Suma oszacowania wynosi 4.205.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 3.153.750,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 420.500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:


27102021240000810200754069
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Jeleniej Górze


Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii Komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Szklarska Poręba, dolnośląskie

490 000 zł | Działka |

  • cena: 490 000 zł
Image things

Szklarska Poręba, dolnośląskie

190 000 zł | Działka | 0,23 m2

  • cena: 190 000 zł
  • 826 087 za m2
Image things

Szklarska Poręba, dolnośląskie

190 000 zł | Działka |

  • cena: 190 000 zł