Kamianki, podlaskie

70 725 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-02-2020 o godz. 14:45 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą przy 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, odbędzie się druga licytacja:

- nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy ,Kamianki, 17-315 Grodzisk, dla której Sąd Rejonowy X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana oznaczona numerem działki 224 o powierzchni 0,0786 ha.

Suma oszacowania wynosi 106 088,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 70 725,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 608,80 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKOBP SA 07 10201332 0000 1402 0032 2107.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Wysokie Mazowieckie, podlaskie

136 370 zł | Działka |

  • cena: 136 370 zł
Image things

Wysokie Mazowieckie, podlaskie

131 950 zł | Działka |

  • cena: 131 950 zł
Image things

Wólka Nadbużna, podlaskie

15 390 zł | Działka |

  • cena: 15 390 zł