Kamianki, podlaskie

63 360 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-02-2020 o godz. 14:45 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą przy 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, odbędzie się druga licytacja:


- nieruchomości należącej do dłużnika: xx położonej przy ,Kamianki, 17-315 Grodzisk, dla której Sąd Rejonowy X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana stanowiąca działkę oznaczoną numerem 225 o powierzchni 0,2065ha. Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 192,00m2. Nieruchomość obciążona prawem osobistym o następującej treści: dożywocie na rzecz uprawnionych polegające na: przyjęciu ich jako domowników jeżeli zajdzie taka potrzeba, dostarczeniu im wyżywienia, mieszkania, ubrania, tj. bielizny osobistej, odzieży, obuwia, pościeli, światła i opału, zapewnienie opieki lekarskiej i pomocy w razie choroby oraz sprawieniu własnym kosztem pogrzebu odpowiadającego miejscowym zwyczajom

Suma oszacowania wynosi 95 040,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 63 360,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 504,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKOBP SA 07 10201332 0000 1402 0032 2107.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Wysokie Mazowieckie, podlaskie

131 690 zł | Działka |

  • cena: 131 690 zł
Image things

Bielsk Podlaski, podlaskie

777 500 zł | Działka |

  • cena: 777 500 zł
Image things

Wólka Nadbużna, podlaskie

15 500 zł | Działka |

  • cena: 15 500 zł