Sokółki, warmińsko-mazurskie

99 000 zł | Obiekt | 537,20 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olecku Izabela Szweblik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-03-2020 o godz. 12:15 pod adresem: Sąd Rejonowy w Olecku I Wydział Cywilny, ul. Osiedle Siejnik I 18, 19-400 Olecko, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy działka nr 162 ,Sokółki, 19-420 gmina Kowale Oleckie, dla której Sąd Rejonowy w Olecku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, składającej się z działki nr 162 o powierzchni 0,4300 ha, zabudowanej budynkiem biurowym, murowanym, parterowym o powierzchni użytkowej 33,7m2, wykorzystywany do funkcji mieszkalnej, halą magazynowo - garażową konstrukcji stalowej o powierzchni użytkowej 344m2, magazynem parterowym konstrukcji żelbetowej o powierzchni użytkowej 159,5m2, z dachem z prefabrykowanych elementów żelbetowych i pokrytym papą, położonej:gmina Kowale Oleckie, Sokółki, dla której Sąd Rejonowy w Olecku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW: XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 132 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 99 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział w Ełku 90 10203541 0000 5902 0264 2825.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
20.02.2020 - 05.03.2020 07:00 - 15:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Izabela Szweblik

Image things

Orneta, warmińsko-mazurskie

184 500 zł | Dom | 101,52 m2

  • cena: 184 500 zł
  • 1 817 za m2
Image things

Olecko, warmińsko-mazurskie

144 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 50,90 m2 | 1 piętro

  • cena: 144 000 zł
  • 2 829 za m2
Image things

Stare Jabłonki, warmińsko-mazurskie

401 000 zł | Obiekt | 494,22 m2

  • cena: 401 000 zł
  • 811 za m2