Mytarz, podkarpackie

123 911 zł | Obiekt | 398,55 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaśle Krzysztof Dolny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-03-2020 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jaśle z siedzibą przy Armii Krajowej 3, 38-200 Jaslo, pokój 106B, odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej: Mytarz, gmina Nowy Żmigród ; 38-230 Nowy Żmigród, dla której Sąd Rejonowy w Jaśle Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku i urządzenia stanowiącego odrębną nieruchomość, oznaczoną jako działka ewidencyjna numer 776/3 (o powierzchni 0,1300 ha) zabudowana budynkiem magazynowo-produkcyjnym z częścią biurowo-socjalną, o powierzchni użytkowej 398,55 m2. Obiekt parterowy, niepodpiwniczony, wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek połączony jest wschodnią ścianą z budynkiem na działce sąsiedniej (część przedmiotowego budynku znajduje się na działce numer 776/4). Użytkowanie wieczyste do dnia: 29 grudzień 2095r.

Suma oszacowania wynosi 185 867,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 123 911,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 586,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 02 1600 1462 1816 5081 1000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Jaśle mieszczącym się pod adresem: Armii Krajowej 3, Jaslo, 38-200 Jasło.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik

Image things

Stężnica, podkarpackie

59 700 zł | Działka |

  • cena: 59 700 zł
Image things

Stężnica, podkarpackie

47 100 zł | Działka |

  • cena: 47 100 zł
Image things

Stężnica, podkarpackie

51 300 zł | Działka |

  • cena: 51 300 zł