Nowosielce, podkarpackie

264 713 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku Marzena Radziuk, Kancelaria Komornicza nr II na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-03-2020 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sanoku z siedzibą przy Kościuszki 5, 38-500 Sanok, pokój 107, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: Nowosielce gm. Sanok , dla której/którego Sąd Rejonowy w Sanoku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
Obszar całej nieruchomości wynosi 1,2347 ha. Nieruchomość składa się z trzech działek: Działka nr 817/2 o pow. 0,4459 ha, zabudowa budynkiem dawnej obory, żelbetowym zbiornikiem na gnojówkę, płytą gnojową i budynkiem mieszkalnym w trakcie realizacji. Budynek mieszkalny w trakcie realizacji: budowany według projektu "Marysia" prcowni "Archipelag", wolnostojący, niepodpiwniczony. Wykonano elementy budynku do etapu ścian nadziemia , bez płyty nad parterem. Pow. zabudowy 218,42 m2, murowany, ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, ściany nadziemia z pustaka ceramicznego, wykonano otwory okienne, na budynku zamontowano skrzynkę elektryczną. Budynek dawnej obory: pow. użytkowa 258,00 m2, wolnostojący, niepodpiwniczony, jedna kondygnacja, ławy i ściany fundamentowe żelbetowe, ściany nadziemia na podwalinie żelbetowej, na niej mur z pustaka ceramicznego, na ścianach wylewane wieńce żelbetowe, ściany szczytowe z pustaka gazobetonowego typu "Siporex" przywiązanego słupami i wieńcami żelbetowymi, posadzki - płyta żelbetowa grubości 12-15 cm, dylatowana co 10 cm, na pokładzie z chudego betonu oddzielona warstwami przeciwwilgociowymi, posadzi wykonano na różnych poziomach w zależności od potrzeby technologicznej, dach - dwuspadowy o konstrukcji 8 ram o słupach wewnętrznych stalowych oraz zewnętrznych żelbetowych z ryglem drewnianym, dach o kącie nachylenia 27 stopni, pokrycie blachą, stolarka okienna PCV, ściany wewnętrzne tynk cementowo-wapienny, białe płytki ceramiczne, instalacja wodna (ciepła i zimna woda), elektryczna, siła, zbiornik na gnojówkę o pojemności 105 m3, płyta gnojowa o powierzchni składowania obornika 105 m2. Budynek został wybudowany ok. 10 lat temu . Zbiornik podziemny na gnojówkę: kubatura ok. 124 m3, wybudowany z betonu podstawowego B 25W8, stal zbrojeniowa A-III (#) i pomocnicza A-O (0). Konstrukcja zbiornika żelbetowa, wylewana na mokro w szalunkach tradycyjnych, izolazja przeciwwilgociowa typ ciężki 2x papa na lepiku. Płyta gnojowa: ławy fundamentowe 60 cm x 40 cm zbrojone, stopy fundamentowe 120 cm x 120 cm zbrojone, słupy 4xfi 12 strzemiona co 20 cm fi 6 mm. Działka nr 817/1 o pow. 0,0614 ha, klasa RIVa grunty orne, teren płaski, długość ok. 40 m, szerokość ok. 15 m. Działka nr 969 o pow. 0,7274 ha, klasa RIVb - 0,6840 ha i RV - 0,0434 ha, kształt symetryczny, kwadratu, teren lekko nachylony w kierunku potoku. Zapewniony dojazd do działek od drogi krajowej nr 28 (ok.100 m).


Suma oszacowania wynosi 352 951,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 264 713,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 295,10 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 87 1600 1462 1874 5961 8000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

Komornik Sądowy

Marzena Radziuk

Image things

Rymanów, podkarpackie

42 300 zł | Działka |

  • cena: 42 300 zł
Image things

Przemyśl, Łapajówka

60 000 zł | Działka |

  • cena: 60 000 zł
Image things

Rudnik Nad Sanem, podkarpackie

17 600 zł | Działka |

  • cena: 17 600 zł