Elbląg, warmińsko-mazurskie

138 000 zł | Lokal Użytkowy | 47,20 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Władysław Kubryń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-02-2020 o godz. 12:15 pod adresem: budynek Sądu, Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg, pokój 315, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika: xxx, położonego przy Oboźna 15B, 82-300 Elbląg, dla którego Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X .
Opis nieruchomości:
Uwaga! Akta postępowania egzekucyjnego, odpis protokołu oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy biegłego sądowego wolno oglądać w Sądzie Rejonowym w Elblągu pod adresem: 82-300 Elbląg, Płk. Dąbka 21 (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 1665/19).

Suma oszacowania wynosi 184 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 138 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ S.A. 85 2030 0045 1110 0000 0288 6750.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: , .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik

Image things

Elbląg, Zawada

189 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 59,60 m2 | 1 piętro

  • cena: 189 000 zł
  • 3 171 za m2
Image things

Elbląg, warmińsko-mazurskie

256 589 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 107,75 m2

  • cena: 256 589 zł
  • 2 381 za m2
Image things

Elbląg, warmińsko-mazurskie

117 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 51,40 m2 | 2 piętro

  • cena: 117 000 zł
  • 2 276 za m2