Katowice, śląskie

3 331 148 zł | Obiekt | 1 252,10 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Mieczysław Kurz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-03-2020 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach z siedzibą przy Warszawska 45, 40-010 Katowice, pokój 111, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx położonej przy Żwirki i Wigury 14/-, 40-063 M. Katowice, dla której Katowice - Wschód w Katowicach prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 111 o pow. 551m2, zabudowana budynkiem kamienicy o powierzchni zabudowy 369,00 m2, użytkowej 1.252,10 m2 i kubaturze brutto 6.400 m3, wzniesionej w 1906 roku (modernizacja lata 1990/2000) + budynek garażowo-gospodarczy o pow. użytkowej 71,00 m2 i kubaturze 270,00 m3, zapisana w XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 4 441 530,00 zł. (brutto z VAT 23%), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 331 147,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 444 153,00 zł. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona przelewem na rachunek komornika (ING BSK S.A. 42 1050 1214 1000 0022 0896 3377) albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Image things

Katowice, śląskie

105 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 40,30 m2 | 3 piętro

  • cena: 105 000 zł
  • 2 605 za m2
Image things

Katowice, śląskie

335 467 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 335 467 zł
  • 335 467 za m2
Image things

Katowice, śląskie

321 225 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 321 225 zł
  • 321 225 za m2