Wójcin, łódzkie

Dom | 241 350 zł | Dom | 60,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu Bartosz Podyma na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-03-2020 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wieluniu z siedzibą przy ul. Jana Kilińskiego 12, 98-300 Wieluń, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy Chopina 6,Wójcin, 98-432 98-432, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
- Działka 421 o pow. 0,4960ha położona w otoczeniu terenów leśnych. Działka w kształcie prostokąta posiadająca dwustronny dostęp do drogi gruntowej. Teren płaski. Działka zalesiona drzewostanem sosnowym w wieku około 40 lat, częściowo zakrzaczenia, częściowo halizna. Zwarcie luźne. - Działka 425 o pow. 0,1507ha położona w otoczeniu terenów leśnych. Działka w kształcie prostokąta posiadająca dojazd drogą gruntową. Teren płaski. Działka zalesiona drzewostanem sosnowym w wieku około 40 lat, częściowo zakrzaczenia, częściowo halizna. Zwarcie luźne. W znacznej części młodnik – samosiejka. - Działka 591 o pow. 0,0425ha położona w otoczeniu terenów leśnych. Działka w kształcie prostokąta nie posiadająca bezpośredniego dostępu do drogi. Działka zalesiona drzewostanem sosnowo brzozowym w wieku około 40 lat. Zwarcie luźne. - Działka 1238 o pow. 2,2662 w kształcie zbliżonym do nieregularnego prostokąta. Działka położona w otoczeniu terenów rolnych oraz pojedynczej zabudowy mieszkaniowej, posiada dwustronny dostęp do drogi, teren płaski, częściowo ogrodzona. Frontowa część zabudowana budynkiem mieszkalno gospodarczym. Pozostała część użytkowana rolniczo. Budynek mieszkalno gospodarczy z lat powojennych, parterowy, murowany, wolnostojący z nieużytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony. Stan techniczny zabudowań bardzo zły. Powierzchnia użytkowa ok. 60m2. Działka 1230/5 o pow. 0,0150ha i działka 1230/7 o pow. 0,0198ha w kształcie prostokąta. Teren działki płaski, ziemny. Dojazd do działki poprzez działkę 1230/8, z którą tworzy funkcjonalną całość. Działka 1230/8 o pow. 1,2643ha jest w kształcie zbliżonym do litery „L” . Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi utwardzonej. Działka położona w otoczeniu terenów rolnych i sporadycznej zabudowy mieszkaniowej. Teren działki płaski, ziemny. Frontowa część działki zabudowana budynkiem mieszkalnym i stodołą. Działka jest częściowo ogrodzona. Do działki doprowadzone przyłącz wodne, energetyczne i znajduje się szambo. Teren działki z nasadzeniami ozdobnymi i pojedynczymi zadrzewieniami w okolicach zabudowań. Poza zabudowaniami działka użytkowana rolniczo. Stopień kultury rolnej dobry. Przez działkę 1230/8 dojazd do działek 1230/5 i 1230/7. Budynek mieszkalny w technologii tradycyjnej murowanej systemem gospodarczym w 1939r. Budynek stodoły prawdopodobnie z lat 50-60-tych murowany parterowy z częściowo nieużytkowym poddaszem o pow. ok. 100m2. Dach dwuspadowy kryty dachówką. Nieruchomość (działka 1230/8) obciążona służebnością osobistą na rzecz Jadwigi Strzały. Suma oszacowania wynosi: - działka 421 – 8.300,00zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6.225,00zł - działka 425 – 1.600,00zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1.200,00zł - działka 591 – 400,00zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 300,00zł -działka 1238 - 136.000,00zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 102.000,00zł - działki 1230/5, 1230/7, 1230/8: - bez obciążenia 175.500,00zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 131.625,00zł -z obciążeniem 108.100,00złzaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 81.075,00zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest: działka 421 – 830,00zł, działka 425 – 160,00zł, działka 591 – 40,00zł., działka 1238 – 13.600,00zł. - działki 1230/5, 1230/7, 1230/8 - bez obciążenia - 17.550,00zł, z obciążeniem 10.810,00zł.

Suma oszacowania wynosi 321 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 241 350,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 180,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Oddział 1 w Wieluniu 43 10204564 0000 5702 0082 0472.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Siedlec, łódzkie

56 700 zł | 75,00 m2

  • cena: 56 700 zł
  • 756 za m2
Image things

Łódź, łódzkie

3 700 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 3 700 000 zł
  • 3 700 000 za m2
Image things

Głowno, łódzkie

30 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 30 000 zł
  • 30 000 za m2