Szczecin, zachodniopomorskie

151 500 zł | Mieszkanie | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

23-03-2020 o godz. 13:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z siedzibą przy Kaszubska 42, 70-227 Szczecin, pokój 50, odbędzie siępierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego/ej do dłużnika:xx, al. Wyzwolenia 30/15, 71-500 Szczecin, położonego przy

al. Wyzwolenia 30/15, 71-500 Szczecin,

dla którego prowadzi księgę wieczystą o numerze .

Suma oszacowania wynosi 202 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 151 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 200,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. XIX o. Szczecin 07 14401143 0000 0000 1019 3745.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 22-03-2020 r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg. Lokal składa się z dużego pokoju z aneksem kuchennym, pokoju, łazienki i przedpokoju i ma pow. uż. 34,35 m.kw. Lokal wpisany jest w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Śródmieście" (Adres spółdzielni: 71-503 Szczecin, ul. Ofiar Oświęcimia 6), bez urządzonej księgi wieczystej.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz na tydzień przed licytacją przeglądać akta w Sądzie Rejonowym Szczecin Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny przy ul. Narutowicza 19.

Operat szacunkowy biegłego znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Historyczne ceny

Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

346 000 zł | Lokal Użytkowy | 92,54 m2

  • cena: 346 000 zł
  • 3 739 za m2
Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

430 000 zł | Działka |

  • cena: 430 000 zł
Image things

Szczecin, Prawobrzeże

125 000 zł | Działka |

  • cena: 125 000 zł