Zławieś Mała, kujawsko-pomorskie

77 333 zł | Mieszkanie | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Adam Olszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-03-2020 o godz. 13:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Toruniu, Młodzieżowa 31, 87-100 Toruń, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika:, położonego przy Osiedlowa 2/21,Zławieś Mała, 87-134 Zławieś Wielka, dla którego prowadzi księgę wieczystą o numerze 00057893/0. Suma oszacowania wynosi 116 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 77 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: BGK 62 1130 1017 0021 1000 2790 0004. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Wydrzno, kujawsko-pomorskie

12 900 zł | Działka |

  • cena: 12 900 zł
Image things

Krępiny, kujawsko-pomorskie

59 925 zł | Działka |

  • cena: 59 925 zł
Image things

Niemojewo, kujawsko-pomorskie

20 000 zł | Działka |

  • cena: 20 000 zł