Toruń, Chełmińskie Przedmieście

264 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 64,60 m2 | 2 piętro

- 37 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Toruniu

Dariusz Filipiak

Kancelaria Komornicza, Ślusarska 4, Toruń, 87-100 87-100

tel. 564754482 / fax. 564754585

Sygnatura: Km 813/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusz Filipiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-04-2020 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu z siedzibą przy ul.Młodzieżowa 31, 87-100 Toruń, pokój 308, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy ul. Grunwaldzka 5A/5, 87-100 Toruń, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny o pow. 64,60 m2 (2 piętro); 3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój oraz komórka lokatorska nr 5 w piwnicy o pow. 1,4 m2.

Suma oszacowania wynosi 352 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 264 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu 62113010170021100027900004.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
25.03.2020 10:00 - 10:30
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Dariusz Filipiak


Historyczne ceny

  • cena: 850 000 zł
Image things

Toruń, Bydgoskie Przedmieście

1 067 333 zł | Obiekt | 1 127,80 m2

  • cena: 1 067 333 zł
  • 946 za m2
Image things

Toruń, Jakubskie Przedmieście

217 500 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 50,10 m2 | 2 piętro

  • cena: 217 500 zł
  • 4 341 za m2