Dąbrówka Wielka, łódzkie

201 333 zł | Dom | 80,81 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Km 430/17


 OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW XXXX/XXXXXXXX/X

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Durański, Kancelaria Komornicza nr II
w Zgierzu  z siedzibą w Zgierzu (95-100) ul. ks.J.Popiełuszki 3 A (tel.42-716-10-39)  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  31 MARCA 2020r. o godz. 09:00
w    budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu mającego siedzibę przy Zgierz, ul.Sokołowska 6 w sali nr IX,     odbędzie się druga licytacja należącej do xx na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej nieruchomości położonej:
gmina Zgierz, Dąbrówka Wielka, (zgodnie z księgą wieczystą)
gmina Zgierz, Dąbrówka Wielka , ul.Leśna 10 A (zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów)
dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą  nr KW XXXX/XXXXXXXX/X

Przedmiotowa nieruchomość stanowi zabudowaną działkę  gruntu o numerze ewidencyjnym 398/15. Działka posiada równinne ukształtowanie terenu. Przestrzennie tworzy kształt prostokąta. Powierzchnia działki równa jest 1335 m2. Nieruchomość jest w całości ogrodzona ogrodzeniem z siatki metalowej rozpiętej na słupkach stalowych. Wjazd na nieruchomość zorganizowany od strony północnej (brama stalowa z furtką rozwierane ręcznie).Nieruchomość zabudowana jest budynkiem  mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, z poddaszem użytkowym, wzniesiony w technologii tradycyjnej z dobudowanym od strony północno-wschodniej murowanym garażem wkomponowanym w bryłę budynku. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego:  80,81 m2; powierzchnia użytkowa dobudowy garażu: 15,7 m2.  Powierzchnia użytkowa razem: 96,51 m2.
Suma oszacowania wynosi 302 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    201 333,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 200,00zł  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także przelewem bankowym  na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zgierzu  88 10203440 0000 7902 0015 9996
nie później w dniu poprzedzającym przetarg z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku bankowym komornika.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zgierzu przy Zgierz, ul.Sokołowska 6 ( I Co 741/16)  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Łódź, Śródmieście

490 000 zł | Lokal Użytkowy | 130,77 m2

  • cena: 490 000 zł
  • 3 747 za m2
Image things

Wieluń, łódzkie

228 333 zł | Działka |

  • cena: 228 333 zł
Image things

Golesze, łódzkie

37 070 zł | Działka |

  • cena: 37 070 zł