Krośnica, małopolskie

400 942 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu
                                    Sławomir Hosiawa
        Kancelaria Komornicza nr I Nowym Targu Rynek 5
                    Adres: 34-400 Nowy Targ, Rynek 5/-
                      tel. 185416106, kom. 693379704
                            www.komorniknowytarg.pl

Sygn. akt Km 1657/14


OBWIESZCZENIE


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza nr I w Nowym Targu Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 marca 2020 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 120 odbędzie się


PIERWSZA LICYTACJA


nieruchomości położonej w Krośnicy składającej się z dz. ewid. nr 932, 933, 934 łącznego obszaru 0,0734 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym z lokalem użytkowym - lokalem gastronomicznym przy ul. Ojca Leona 46, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: XXXX/XXXXXXXX/X stanowiącej własność dłużnika: xx
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę :  534,589,00 zł.


Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 400.941,75 zł.


Na dzień sporządzenia operatu, tj. 2019-10-21, teren analizowanej nieruchomości objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – uchwała nr XXXVII/269/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grywałd – Krośnica 1, przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenach oznaczonych symbolami: MN1- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z usługami; KDW – tereny dróg wewnętrznych (wzdłuż granicy z drogą od strony wschodniej),  KDL – tereny dróg publicznych – klasa lokalna (wzdłuż granicy z drogą od strony zachodniej)


Zgodnie z kartoteką budynków w obrębie ewidencyjnym Krośnica, jednostka ewidencyjna Krościenko nad Dunajcem, na działce ewidencyjnej nr 932 posadowiony jest murowany budynek mieszkalny o 3 kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony, wybudowany w 1996 r., o powierzchni zabudowy 123 m2, adres: ul. Ojca Leona 46, pozycja kartoteki budynków: KB.593. Budynek oddany do użytkowania.
Budynek mieszkalny z częścią usługową (gastronomiczną), wolnostojący, trzykondygnacyjny, murowany. W piwnicy budynku zlokalizowane jest pomieszczenie piwniczne o wysokości poniżej 2,20 m. W przyziemiu znajdują się pomieszczenia usługowe – pomieszczenia przystosowane do prowadzenia działalności gospodarczej. Na wysokim parterze, poddaszu i strychu znajdują się pomieszczenia mieszkalne. Powierzchnia użytkowa: 258,36 m2. Budynek wzniesiony w latach 1988 – 1990. W 2004 r. budynek został odremontowany. Budynek w dobrym stanie technicznym i dobrym standardzie wykończenia.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 53.458,90 zł (najpóźniej do godz.15.00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu - lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.


Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniu 2020-03-04 od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 553/17 Sądu Rejonowego w Nowym Targu.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.


KOMORNIK  SĄDOWY
Sławomir Hosiawa

Image things

Trzebinia, małopolskie

2 149 000 zł | Działka |

  • cena: 2 149 000 zł
Image things

Kraków, Czyżyny

271 650 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 60,60 m2 | 7 piętro

  • cena: 271 650 zł
  • 4 483 za m2
Image things

Tarnów, małopolskie

180 000 zł | Lokal Użytkowy | 161,96 m2

  • cena: 180 000 zł
  • 1 111 za m2