Olsztyn, warmińsko-mazurskie

181 950 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 46,07 m2 | Parter

- 34 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie

Michał Napiórkowski

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 54/3, Olsztyn, 10-504 Olsztyn

tel. (89) 527 75 30 / fax. (89) 527 75 30

Sygnatura: Km 1384/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Michał Napiórkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-03-2020 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie z siedzibą przy Dąbrowszczaków 44, 10-900 Olsztyn, pokój 223, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xx, położonego przy Złota 1/1, 10-698 Olsztyn, dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość nr 1 o powierzchni użytkowej 46,07 m2 (W dziale I-O księgi wieczystej wpisana jest powierzchnia użytkowa lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych t.j 50,60 m2, zgodnie z danymi ujawnionymi w wypisie z kartoteki lokali powierzchnia użytkowa samego lokalu mieszkalnego wynosi 46,07 m2), położony na parterze budynku przy ul. Złotej 1 w Olsztynie, wraz z udziałem 18/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz część budynku i urządzenia, które nie służa wyłącznie do użytku właścicieli lokali ujętych w KW: XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 242 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 181 950,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 260,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 37 2030 0045 1110 0000 0421 9230.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Michał Napiórkowski


Historyczne ceny

Image things

Olsztyn, warmińsko-mazurskie

85 000 zł | Lokal Użytkowy | 28,80 m2

  • cena: 85 000 zł
  • 2 951 za m2
Image things

Olsztyn, warmińsko-mazurskie

276 750 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 88,35 m2 | Parter

  • cena: 276 750 zł
  • 3 132 za m2
Image things

Olsztyn, warmińsko-mazurskie

140 867 zł | Działka |

  • cena: 140 867 zł