Bielsko-Biała, śląskie

198 225 zł | Mieszkanie | 54,95 m2

- 29 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Arkadiusz Maj


Kancelaria Komornicza, ul. Krasińskiego 24/8a, Bielsko-Biała, 43-300 Bielsko-Biała


tel. 33 816 86 16 / fax. 33 816 86 16


Sygnatura: KM 641/19


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Arkadiusz Maj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-03-2020 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku - Białej z siedzibą przy Mickiewicza 22, 43-300 Bielsko-Biała, pokój 10, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika xx, położonego przy Malczewskiego 12/30, 43-300 Bielsko-Biała, dla którego Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.Opis nieruchomości:
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 30 położonego w Bielsku-Białej, w budynku przy ul. Malczewskiego 12, składające się z trzech pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki z wc o powierzchni użytkowej 54,95 m2.Suma oszacowania wynosi 264 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 198 225,00 .Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 430,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PeKaO S.A. 86 1240 6449 1111 0000 5280 0870. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
16.03.2020 15:00 - 15:30
oraz przeglądać operat szacunkowy w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy Arkadiusz MajHistoryczne ceny

Image things

Bielsko-Biała, śląskie

368 433 zł | Obiekt | 206,67 m2

  • cena: 368 433 zł
  • 1 783 za m2
Image things

Bielsko-Biała, śląskie

850 000 zł | Dom | 262,37 m2

  • cena: 850 000 zł
  • 3 240 za m2
Image things

Bielsko-Biała, śląskie

461 250 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 461 250 zł
  • 461 250 za m2