Siemiatycze, podlaskie

425 651 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim


Roman Jakubiuk


Kancelaria Komornicza, A.Mickiewicza 33, Bielsk Podlaski, 17-100 Bielsk Podlaski


tel. 857304599 / fax. 857304599


Sygnatura: KM 1288/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-03-2020 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą przy ul. 3 go Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski , odbędzie się pierwsza licytacja:- nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: xx, położonej przy Plażowa 5a, 17-300 Siemiatycze, dla której X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego z siedzibą w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość położona w miejscowości Siemiatycze ul. Plażowa 5a oznaczona jako działka o numerze geodezyjnym 14/12 o powierzchni 0,0692 ha posiadająca założoną księgę wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach o nr XXXX/XXXXXXXX/X .


Suma oszacowania wynosi 567 535,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 425 651,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 56 753,50 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.- nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: Krystyna Kościuk, Jan Kościuk, położonej przy Plażowa 5a, 17-300 Siemiatycze, dla której X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego z siedzibą w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość położona w miejscowości Siemiatycze ul. Plażowa 5a oznaczona jako działki o numerach geodezyjnych 14/16 o powierzchni 0,0703 ha posiadająca założoną księgę wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach o nr XXXX/XXXXXXXX/X .


Suma oszacowania wynosi 70 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 52 725,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 030,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PeKaO S.A. 30 1240 5253 1111 0000 5710 9789.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Roman JakubiukImage things

Bielsk Podlaski, podlaskie

5 600 zł | Garaż | 15,60 m2

  • cena: 5 600 zł
  • 359 za m2
Image things

Wólka Nadbużna, podlaskie

17 440 zł | Działka |

  • cena: 17 440 zł
Image things

Bielsk Podlaski, podlaskie

777 500 zł | Działka |

  • cena: 777 500 zł