Chojna, zachodniopomorskie

123 831 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 51,38 m2 | 1 piętro

- 39 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie


Inga Krajewska


Kancelaria Komornicza, Parkowa 3A, Gryfino, 74-100 Gyfino


tel. 914162979 / fax. 914162979


Sygnatura: Km 1645/18


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie Inga Krajewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-03-2020 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Gryfinie z siedzibą przy Grunwaldzka 8, 74-100 Gryfino, pokój 107, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: xx/strong>, położonego przy ul. Odrzańska 14B/3, 74-500 Chojna, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
należący do Zbigniewa i Lidii małż. Porębskich lokal mieszkalny nr 3 o pow. 51,38m2, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, wraz z piwnicą o pow. 9,40m2 oraz z udziałem 577/10000 w częściach wspólnych KW 34461


Suma oszacowania wynosi 185 746,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 123 830,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 574,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA 62124038551111000044786485.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Inga KrajewskaImage things

Chojna, zachodniopomorskie

56 700 zł | Obiekt | 46,04 m2

  • cena: 56 700 zł
  • 1 232 za m2