Wisłok Wielki, podkarpackie

210 000 zł | Dom | 192,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Sanoku


Marzena Radziuk


Kancelaria Komornicza, Cerkiewna 7, Sanok, 38-500 Sanok


Sygnatura: KM 770/14OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku Marzena Radziuk, Kancelaria Komornicza nr II na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-03-2020 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sanoku z siedzibą przy Kościuszki 5, 38-500 Sanok, pokój 107, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej:  Wisłok Wielki gm. Komańcza , dla której/którego Sąd Rejonowy w Sanoku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.


Opis nieruchomości:
Działka nr 197 o pow. 5,35 ha (RIVb-2,49ha, PV-0,89ha, ŁIV-1,11ha, PsIV - 0,52ha, PsV-0,07ha, B-PsIV-0,27ha), zabudowana: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, dwie kopane studnie, pojedyncze zadrzewienia i zakrzaczenia.
Uzbrojenie: energia elektryczna 230V i 380V, woda z własnej studni kopanej, na mapie zinwentaryzowana jest sieć wodociągowa oznaczona symbolem w1Ac biegnąca na zachód od budynku, może to być przyłącz z własnej studni posadowionej na zachód od budynku mieszkalnego. Druga studnia kopana znajduje się przy południowej granicy działki, na wysokości budynków - jest zinwentaryzowana na mapie.
Budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 192 m2 (oznaczony administracyjnie nr 35), wolnostojący, jednorodzinny, murowany, jednopiętrowy (parter, 1 piętro), podpiwniczony, z nieużywanym strychem, o dachu czterospadowym krytym eternitem, wybudowany w 1980 r.
Budynek gospodarczy murowany, niepodpiwniczony, użytkowany jako hodowlany w produkcji rolniczej o przeznaczeniu inwentarskim. Na budynku zawalił się dach, częściowemu zniszczeniu uległy też ściany. W budynku jest część zach. o pow. użytkowej 198 m2 użytkowana jako obora dla krów. Druga część wysunięta na wsch. o pow. użytkowej 18,16 m2 to pomieszczenie do schładzania mleka oraz część centralna o pow. w świetle ścian 127,60 m2, z tej części obiektu pozostały ściany zewnętrzne i wybudowana ściana wewnętrzna, brak części ścian, brak konstrukcji dachu i pokrycia dachu, brak stolarki okiennej i drzwiowej, na posadce beton, na ścianach częściowo płytki ścienne.
Brak prawnie uregulowanego dojazdu do nieruchomości od drogi publicznej. Dojazd realizowany jest od strony północnej, jako dojazd od drogi wojewódzkiej drogą gminną oznaczoną nr 168 (odległość ok.90 m), a następnie kilkanaście metrów drogi biegnącej po działce należącej do innych osób fizycznych, przejazd w bród przez rzekę Wisłok, za rzeką dojścia drogą utwardzoną biegnąca po działce nr 4/6 (rzeka i pas nadbrzeżny) i częściowo po działce nr 195 stanowiącej własność innych osób. Odległość dojazdu od rzeki ok. 30 m, długość przejazdu po działce nr 195 ok. 20 m. Pas wodny jest własnością Skarbu Państwa w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza działka nr 197 leży w ok. 1/10 cz. w terenach oznaczonych symbolem VI - obszary istniejącej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy, z usługami i rzemiosłem dopuszczalnymi w danej strefie ochrony prawnej, zaś pozostała część działki oznaczona jest symbolem V - obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej.Suma oszacowania wynosi 280 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 210 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 87 1600 1462 1874 5961 8000 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.Komornik Sądowy


Marzena Radziuk


Image things

Podemszczyzna, podkarpackie

20 000 zł | Działka |

  • cena: 20 000 zł
Image things

Lipie, podkarpackie

6 669 zł | Działka |

  • cena: 6 669 zł
Image things

Dąbrowa, podkarpackie

23 000 zł | Działka |

  • cena: 23 000 zł