Jelenia Góra, dolnośląskie

631 500 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Monitor 30/2020, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 7925.

Syndyk masy upadłości xxx ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż na podstawie art. 320 Prawa upadłościowego zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Jeleniej Górze przy ulicy Wiejskiej 52, stanowiących zorganizowaną część mienia przedsiębiorstwa Spółdzielnia Pracy Stolarskiej „Przyszłość” w upadłości.
1. W skład przedmiotu sprzedaży wchodzą składniki majątkowe określone w operacie szacunkowym, tj.:
a) Prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 11/8 o pow. 0,0026 ha oraz prawo własności posadowionego na niej budynku stacji transformatorowej;
b) Prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 11/9 o pow. 0,0114 ha oraz prawo własności posadowionego na niej budynku warsztatowo-garażowego;
c) Prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 11/10 o pow. 0,0214 ha;
d) Prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 11/11 o pow. 0,3034 ha oraz prawo własności posadowionego na niej budynku produkcyjno-magazynowego z częścią
biurowo-mieszkalną
1. Przedmiot sprzedaży został szczegółowo opisany i wyceniony w operacie szacunkowym sporządzony przez biegłego sądowego Irenę Ciepłą. Operat szacunkowy można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, ul. Bankowa 18.
2. Zgodnie z art. 313 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
Prawo upadłościowe sprzedaż nieruchomości w postępowaniu upadłościowym powoduje wygaśnięcie praw oraz praw i roszczeń osobistych ujawnionych przez wpis do księgi wieczystej lub nieujawnionych w ten sposób, lecz zgłoszonych Sędziemu komisarzowi w terminie określonym w art. 51 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy. Podstawą do wykreślenia praw, które wygasły na skutek sprzedaży, jest prawomocny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości obciążonej. Podstawą
wykreślenia hipoteki jest umowa sprzedaży nieruchomości.

3. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 631.500,00 złotych (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset złotych).
4. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 5.03.2020 r., o godzinie 900, w siedzibie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, ul. Bankowa 18, sala nr 201.
5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
a) pobranie regulaminu przetargu od syndyka Przemysława Jedlińskiego (w siedzibie kancelarii w Jeleniej Górze przy ul. Wojska Polskiego 25/2 lub drogą mailową);
b) wpłacenie wadium w wysokości 63.150,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych), w terminie do dnia 4.03.2020 r. na rachunek masy upadłości
prowadzony w Banku Santander Bank Polska S.A. w Jeleniej Górze, o numerze 88 1090 1926 0000 0001 4378 1650.
O zachowaniu terminu do wpłaty wadium decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto bankowe masy upadłości;
c) złożenie pisemnej oferty kupna przedmiotu sprzedaży w zapieczętowanej kopercie z napisem „Przetarg „Przyszłość” - V GUp 62/19”, w sekretariacie Sądu Rejonowego,
V Wydział Gospodarczy, w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 18, do dnia 4.03.2020 r., do godziny 1400.
Kontakt w sprawie przetargu możliwy jest pod nr. tel. 665-454-333 lub mailowo na adres: [email protected]

Image things

Jelenia Góra, dolnośląskie

860 000 zł | Działka |

  • cena: 860 000 zł
Image things

Jelenia Góra, dolnośląskie

72 100 zł | Działka |

  • cena: 72 100 zł
Image things

Jelenia Góra, dolnośląskie

43 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 16,30 m2 | 1 piętro

  • cena: 43 000 zł
  • 2 638 za m2