Łódź, Widzew

420 000 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 420 000 zł
 • Miasto: Łódź
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: łódzkie
 • Cena za m2: 420 000 zł
 • Ulica: Jędrowizna 28
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 42 000 zł
 • Numer oferty: 55076X128987995
 • Termin wpłaty wadium: 2020-02-27 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości
xxosoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
sprzeda z wolnej ręki w trybie konkursu ofert należące do upadłej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Jędrowizna 28, działka nr 172/1 o pow. 599 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X za cenę nie niższą niż 420.000,00 zł.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pisemnej oferty w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia, do godziny 1500 w dniu upływu terminu składania ofert. Oferta powinna zawierać dane oferenta, oferowaną cenę, dowód wpłaty wadium, termin zapłaty ceny.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem "Oferta zakupu nieruchomości" sygn. akt: XIV GUp 234/19 na adres biura syndyka 90-441 Łódź, al. Kościuszki 123 p. 401.
Przystępujący do konkursu powinien wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości o nr:
87 1090 2705 0000 0001 4221 0761
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał konkurs zalicza się na poczet ceny sprzedaży, wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu konkursu, wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez syndyka.
Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.
Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dokładnego terminu pod nr 505092358
Syndyk zastrzega prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Image things

Łódź, Śródmieście

800 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

 • cena: 800 000 zł
 • 800 000 za m2
Image things

Łódź, Polesie

1 600 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

 • cena: 1 600 000 zł
 • 1 600 000 za m2
Image things

Łódź, Polesie

440 000 zł | Działka |

 • cena: 440 000 zł