Wrocław, Śródmieście

625 000 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 123,86 m2 | 2 piętro

- 49 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 625 000 zł
 • Miasto: Wrocław
 • Powierzchnia: 123,86 m2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Cena za m2: 5 046 zł
 • Ulica: Na Szańcach 14
 • Liczba pokoi: 4
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 62 500 zł
 • Numer oferty: 55074X128983311
 • Termin wpłaty wadium: 2020-06-25 - Co to znaczy?

Opis

1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 w sali nr 215, godz. 1000 dnia 2 lipca 2020 r.
2. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów inne niż osoby fizyczne, numer NIP, odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, w przypadku cudzoziemców - osób prawnych (w rozumieniu ustawy z 24.03.1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), stosowne pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie powinny mieć formę pisemną (papierową).
1. Wadium w wysokości określonej w powyższym wykazie uczestnik przetargu winien wpłacić najpóźniej do dnia 25 czerwca 2020 r. na konto: Gmina Wrocław – PKO BP SA
nr 36102052260000630204177655. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
2. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.
1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
1. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:
1) odwołania przetargu;
2) zamknięcia przetargu;
3) unieważnienia przetargu;
4) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
3. Gmina Wrocław zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy, Prezydent Wrocławia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
4. Na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 i art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106) sprzedaż nieruchomości lokalowej zwolniona jest
z podatku VAT. Na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy istnieje możliwość zrezygnowania ze zwolnienia od podatku VAT i wyboru opodatkowania dostawy podatkiem VAT, o ile w protokole
z przeprowadzonego przetargu osoba ustalona jako Nabywca złoży oświadczenie, że jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny i zadeklaruje, że wybiera opodatkowanie dostawy podatkiem VAT,
a następnie najpóźniej na 7 dni przed podpisaniem umowy notarialnej złoży wraz z Gminą Wrocław, właściwemu dla Nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem VAT.
5. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu. Z chwilą zawarcia umowy notarialnej przechodzą na kupującego wszelkie korzyści i ciężary związane z własnością wyodrębnionego lokalu, w tym obowiązek ponoszenia kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości. W szczególności ww. obowiązek dotyczy uiszczania w przypadającym na Nabywcę udziale kosztów remontów nieruchomości wspólnej, realizowanych na podstawie uchwał wspólnoty mieszkaniowej, w tym podjętych, a niezrealizowanych przed dniem zawarcia umowy sprzedaży lokalu.
6. Zgodnie z opinią kominiarską z dnia 25.06.2019 r. w obrębie w.c. nie ma możliwości podłączenia wentylacji wywiewnej. Istniejąca wentylacja podłączona jest do odpowietrzenia kanalizacji. W lokalu mieszkalnym znajdują się 3 piece kaflowe elektryczne. Wyżej wymieniona opinia kominiarska do wglądu w pokoju 148 Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości – Dział Sprzedaży Lokali Użytkowych przy ul. G. Zapolskiej 4.
7. Budynek przy ul. Na Szańcach 14 znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Wrocławia. W przedmiotowym lokalu mieszkalnym znajduje się dekoracyjny strop drewniany oraz piec kaflowy
o wartości zabytkowej. Oba elementy wyposażenia są historycznie związane z wnętrzem zabytkowej kamienicy ujętej w gminnej ewidencji zabytków. W związku z powyższym strop oraz piec znajdują się pod ochroną konserwatorską i wszelkie prace przy tych elementach wystroju pomieszczenia należy uzgadniać z Miejskim Konserwatorem Zabytków w trybie zaleceń konserwatorskich.
8. W dziale I-SP księgi wieczystej nr XXXX/XXXXXXXX/X ujawniony jest wpis dotyczący uprawnienia wynikającego z prawa ujawnionego w dziale III księgi wieczystej
nr XXXX/XXXXXXXX/X. Powyższe uprawnienie dotyczy nieodpłatnej służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu wzdłuż granicy działek nr 5 i 11.
9. Zarządcą nieruchomości jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „Centrum” sp. z o.o., pl. Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław, tel. 71 343-14-50.
10. Gmina Wrocław nie wyraża zgody na przelew wierzytelności dotyczącej zawarcia umowy sprzedaży wynikającej z wygrania przetargu.
11. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca.
12. Prezydent Wrocławia może odwołać przetarg z ważnych powodów.
13. Lokal mieszkalny oglądać można w dniach od 1.06.2020 r. do 5.06.2020 r., od 8.06.2020 r. do 10.06.2020 r., oraz od 15.06.2020 r. do 19.06.2020 r. w godz. 900 – 1400, po uprzednim ustaleniu terminu z Biurem Obsługi Klienta nr 3 ul. K. Miarki 7, tel. 71 772-42-57.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w pok. nr 148 Urzędu Miejskiego Wrocławia , ul. G. Zapolskiej 4, tel. 71 777-78-05.

PREZYDENT WROCŁAWIA
20/tab141.1/P
Jacek Sutryk

Historyczne ceny

Image things

Wrocław, Krzyki

154 073 zł | Garaż | 1,00 m2

 • cena: 154 073 zł
 • 154 073 za m2
Image things

Wrocław, Fabryczna

230 000 zł | Działka |

 • cena: 230 000 zł
Image things

Wrocław, Psie Pole

15 900 zł | Garaż | 1,00 m2

 • cena: 15 900 zł
 • 15 900 za m2