Kotorów, lubelskie

32 354 zł | Dom | 111,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie Beata Kamińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-03-2020 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Hrubieszowie z siedzibą przy mjr Henryka Dobrzańskiego 7, 22-500 Hrubieszów, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy gm. Werbkowice 5,Kotorów, 22-550 Werbkowice, dla której SĄD REJONOWY HRUBIESZÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość - w skład, której wchodzi działka nr 405/6 o łącznej powierzchni 0,1832 ha zabudowana domem parterowym w części podpiwniczonym o konstrukcji murowanej o powierzchni zabudowy 111 m2, garażem parterowym z kanałem o konstrukcji murowanej o powierzchni zabudowy 29 m2 - położona w msc. Kotorów, gm. Werbkowice i posiadająca założoną księgę wieczystą o nr XXXX/XXXXXXXX/X w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w HRUBIESZÓW. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 48.531,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania całej nieruchomości tj. kwotę: 36.398,25-zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości.

Suma oszacowania wynosi 48 531,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 32 354,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 853,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie 45 9603 0006 2004 3900 1863 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 06:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu

Image things

Zamość, lubelskie

28 275 zł | Działka |

  • cena: 28 275 zł
Image things

Chełm, lubelskie

118 800 zł | Działka |

  • cena: 118 800 zł
Image things

Giełczew, lubelskie

31 500 zł | Działka |

  • cena: 31 500 zł