Łuczyce, podkarpackie

187 390 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Mariusz Stasiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-03-2020 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu z siedzibą przy Mickiewicza 14, 37-700 Przemyśl, pokój 103, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy Łuczyce 97,Łuczyce, 37-700 Przemyśl, dla której SĄD REJONOWY PRZEMYŚL VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składająca się z działki oznaczonej numerem 81/1 położonej w miejscowości Łuczyce w gminie Przemyśl (adres nieruchomości: 37-700 Przemyśl, Łuczyce 97), dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, budynkiem gospodarczym z przyległym zadaszonym składem opału. Działka jest ogrodzona. Zgodnie z rejestrem gruntów powierzchnia w/w nieruchomości ogółem wynosi 0,21ha, a jej przeznaczenie oznaczone jest jako: na powierzchni 0,11ha "B/Ps", a na powierzchni 0,10ha jako "R". Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Przemyśl przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze projektowanych terenów osiedleńczych z usługami rozproszonymi.

Suma oszacowania wynosi 249 853,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 187 389,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 985,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 62102042740000110200026146.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Image things

Odrzykoń, podkarpackie

169 493 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 169 493 zł
  • 169 493 za m2
Image things

Baranów Sandomierski, podkarpackie

220 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 220 000 zł
  • 220 000 za m2
Image things

Stężnica, podkarpackie

59 700 zł | Działka |

  • cena: 59 700 zł