Wałbrzych, dolnośląskie

139 200 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 62,80 m2 | 6 piętro

- 26 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Grażyna Nowakowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-03-2020 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z siedzibą przy Słowackiego 11a, 58-300 Wałbrzych, pokój 301, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xx położonego przy Basztowej 31/20, 58-316 Wałbrzych, dla którego prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość lokalowa, lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 62,80 m2położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym XII kondygnacyjnym na VI piętrze. Składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Do lokalu przynależy także piwnica o powierzchni 1,80 m2. Powierzchnia całkowita lokalu z pomieszczeniem przynależnym piwnicą wynosi 64,60 m2. Z własnością lokalu mieszkalnego łączy się udział w prawie własności działki gruntu i częściach wspólnych budynku wynoszący 3347/1000000. Budynek XII kondygnacyjny o konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej po wykonanej termorenowacji.

Suma oszacowania wynosi 185 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 139 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 560,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O.w Wałbrzychu 56 10902271 0000 0005 8400 0768.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Historyczne ceny

Image things

Wałbrzych, dolnośląskie

52 125 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 53,00 m2 | Parter

  • cena: 52 125 zł
  • 983 za m2
Image things

Wałbrzych, dolnośląskie

1 419 760 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 1 419 760 zł
  • 1 419 760 za m2
Image things

Wałbrzych, dolnośląskie

59 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 39,74 m2 | Parter

  • cena: 59 000 zł
  • 1 485 za m2