Kielce, świętokrzyskie

206 736 zł | Mieszkanie | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Emilia Bartosik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-03-2020 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach z siedzibą przy Warszawska 44, 25-312 Kielce, pokój XVIII, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika:xx, położonego przy ul. Targowa 12/12, 25-520 Kielce, dla którego Spółdzielnia Mieszkaniowa Słoneczna w Kielcach prowadzi księgę wieczystą o numerze -.

Suma oszacowania wynosi 275 648,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 206 736,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 564,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 29 1240 4416 1111 0010 5199 9909.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kielcach mieszczącym się pod adresem: Warszawska 44, Kielce, 25-312 Kielce.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Historyczne ceny

Image things

Kielce, świętokrzyskie

10 976 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 10 976 000 zł
  • 10 976 000 za m2
Image things

Kielce, świętokrzyskie

191 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 48,00 m2 | 1 piętro

  • cena: 191 000 zł
  • 3 979 za m2
Image things

Kielce, świętokrzyskie

579 000 zł | Dom | 192,70 m2

  • cena: 579 000 zł
  • 3 005 za m2