Bolesławiec , Dolnośląskie

Mieszkanie | 92 667 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 60,40 m2 | 4 piętro

- 68 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-03-2020 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu z siedzibą przy Sądowa 1, 59-700 Bolesławiec, pokój 21, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: xx położonego przy ul. Żwirki i Wigury 1/15, 59-700 Bolesławiec, dla którego prowadzi księgę wieczystą o numerze 00019591.
Opis nieruchomości:
Prawo do własności nieruchomości lokalowej tj. lokalu mieszkalnego nr 15 stanowiącego odrębną nieruchomość ( IV piętro - poddasze użytkowe, trzy pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka ) o łącznej powierzchni użytkowej 60,40 m2 położonego w Bolesławcu przy ul. Żwirki i Wigury 1/15, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW XXXX/XXXXXXXX/X . Nieruchomość lokalowa stanowi wspólność ustawową majątkową małżeńską XXX


Suma oszacowania wynosi 139 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 92 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O. Centrum w Bolesławcu 81 1020 2137 0000 9102 0062 0948.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Historyczne ceny

Image things

Bolesławiec , Dolnośląskie

16 125 zł | 1,00 m2

  • cena: 16 125 zł
  • 16 125 za m2
Image things

Bolesławiec , Łódzkie

270 000 zł | Dom | 168,00 m2

  • cena: 270 000 zł
  • 1 607 za m2