Ogrodzieniec , Śląskie

Obiekt | 663 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Piotr Małek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-03-2020 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu z siedzibą przy Leśna 4, 42-400 Zawiercie, pokój 8, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: XX, położonej przy Kościuszki , 42-440 Ogrodzieniec, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej budynkiem hali magazynowej, stanowiącej odrębny od gruntu przedmiot własności (działka nr 625/40, mapa 3, obręb Ogrodzieniec, o powierzchni 0,5772ha), w użytkowaniu wieczystym do dnia 05-12-2089r., nieruchomość położona: 42-440 Ogrodzieniec, ul. Kościuszki, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X. Rękojmię należy uiścić na konto depozytowe sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa 73 11301017 0021 1000 5290 0004 podając w tytule wpłaty: "Rękojmia KM 550/19, I Co 942/19". Warunkiem dopuszczenia do udziału w licytacji jest stwierdzenie przez Komornika Sądowego i Sąd, że rękojmia znajduje się na koncie Sądu w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Piotr Małek informuje, że na nabywcy może spoczywać obowiązek odprowadzenia podatku od czynności cywilno-prawnych.

Suma oszacowania wynosi 884 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 663 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 88 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: BGK o. w Katowicach 73 11301017 0021 1000 5290 0004.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zawierciu mieszczącym się pod adresem: Leśna 4, Zawiercie, 42-400 Zawiercie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Ogrodzieniec , Śląskie

40 425 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 45,17 m2 | Parter

  • cena: 40 425 zł
  • 895 za m2
Image things

Ogrodzieniec , Śląskie

97 548 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 97 548 zł
  • 97 548 za m2