Czarny Bór, dolnośląskie

868 073 zł | Obiekt | 1 019,69 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-03-2020 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z siedzibą przy Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy , 58-379 Czarny Bór, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomości zabudowanej składająca się z działki nr 29/24 o pow.1,5463ha położona w Czarnym Borze, działka uzbrojona w podstawowe media. Nieruchomosć zabudowana jest dwoma parterowymi budynkami produkcyjnymi, wybudowane w technologii tradycyjnej jako parterowe, niepodpiwniczone, o prostej bryle architektonicznej. Budynek A użytkowany niegdyś jako ubojnia zwierząt z zapleczem sanitarno -socjalnym o powierzchni użytkowej 1019,69m2, budynek B użytkowany aktualnie jako magazyn słomy o powierzchni użytkowej 959,60m2.

Suma oszacowania wynosi 1 157 430,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 868 072,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 115 743,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu mieszczącym się pod adresem: Słowackiego 10, Wałbrzych, 58-300 Wałbrzych.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA. w Wałbrzychu 37 1090 2271 0000 0005 8411 2951.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Image things

Wrocław, Stare Miasto

550 000 zł | Lokal Użytkowy | 21,10 m2

  • cena: 550 000 zł
  • 26 066 za m2
Image things

Pieszyce, dolnośląskie

137 235 zł | Działka |

  • cena: 137 235 zł
Image things

Wrocław, Psie Pole

810 000 zł | Działka |

  • cena: 810 000 zł